Primăria 1 Decembrie > Monitorul oficial local > Hotărârile autorității deliberative > Proiecte de hotărâre

Proiecte de hotărâre 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9 din 19.01.2024 privind aprobarea bugetului Comunei 1 Decembrie pe anul 2024

Proiecte de hotărâre 2023

 • Proiect de hotărâre nr.73/ 20.12.2023  privind aprobarea depunerii și implementării proiectului  „ SOLUȚII SUSTENABILE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZĂ”, prin Măsura 6.2 – “Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul  Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV SUD,  Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
 • Proiect de hotărâre nr.72/ 19.12.2023  privind  aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu(P.U.D), întocmită de  S.C PRO ARHITECTURA URBANĂ S.R.L.., pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M,ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI”, amplasat în Comuna 1 Decembrie, Sat. 1Decembrie, județul Ilfov, str. Răsăritului, identificat prin numărul cadastral 62971, tarla 43, parcela 137/1/39, lot 2, în suprafață totală de 326 mp,conform actelor de proprietate și măsurători, beneficiari de investiție și inițiatori P.U.D- GHEORGHE IANCU și GHEORGHE GEORGETA-IULIANA.
 • Proiect de hotărâre nr.71/ 19.12.2023 privind aprobarea  prelungirii  duratei contractelor de închiriere având ca obiect  locuințele sociale pentru romi , construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin programul „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov; 
 • Proiect de hotărâre nr. 70/ 18.12.2023 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Comunei 1Decembrie  propuse să funcționeze pentru anul școlar 2024-2025;
 • Proiect de hotărâre nr. 69/ 18.12.2023 privind aprobarea arondării grupelor de nivel antepreșcolar către Școala Gimnazială nr.1,respectiv Grădinița “Sf.Nicolae“ din  Comuna 1 Decembrie,  pentru anul şcolar 2024-2025;
 • Proiect de hotărâre nr.67 din 04.12.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei 1Decembrie , județul Ilfov.
 • Proiect de hotărâre nr.66 din 04.12.2023 privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate.
 • Anexa 1. Documentatie de atribuire delegare sortare_ADIGIDI (1)
 • Proiect de hotărâre  nr. 65 din 04.12.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 23.11.2023.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.64 din 16.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, ca urmare a publicării Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 63/ 03.11.2023 privind aderarea Comunei 1Decembrie, județul Ilfov la Asociația Comunelor din România
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 62/ 01.11.2023 privind acordarea de mandate speciale  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.61 din 01.11.2023privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 19.10.2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.60 din 13.10.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol  al U.A.T-Comuna 1Decembrie pentru trimestrul lII al anului 2023
 • și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
 • PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.59 din 13.10.2023 privind aprobarea modificării H.C.L Nr.36/ 15.06.2023 de  aprobare a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții    „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 58 din 11.10.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară   a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 28.09.2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.57 din 11.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  octombrie- decembrie 2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.56 din 03.10. 2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în Comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, în anul fiscal 2024
 • Proiect de hotărâre nr. 55/26.09.2023 privind aprobarea modificării Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexei nr.3 din H.C.L nr.42/12.07.2023  privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN DOTAREA CU UN AUTOȘASIU – UN PAS ÎNAINTE PENTRU O COMUNITATE  MAI CURATĂ ȘI EFICIENTĂ”, ce urmează a fi depus de U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul  Măsurii 6.2 ,, Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV-SUD, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.Proiect de hotărâre nr.54 din 20.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1Decembrie pe anul 2023.
 • Proiect de hotărâre nr.53 din 19.09.2023 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a terenului intravilan aflat în proprietatea publică a Comunei 1Decembrie, înscris în C.F nr.59140, cu suprafața de 1.837 mp,  din  “ape stătătoare“ în “teren neproductiv”.
 • Proiect de hotărâre nr.52 din 13.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 1Decembrie  în Consiliul de Administrație, în Comisia pentru Evaluarea Calității ( CEAC) și în Grupul de Acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale nr.1, din localitatea 1Decembrie pentru anul școlar 2023-2024.
 • Proiect de hotărâre  nr.51 din 13.09.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.08.2023.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 50/ 23.08.2023 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând cheltuieli de înmormântare doamnei Colesnic Ilona -Medea.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.49 din 23.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, la nivelul comunei 1Decembrie, județul Ilfov, pentru anul școlar 2023-2024.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 48 din 23.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  ,,Reabilitare termică blocuri din comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov”
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.47  din 22.08.2023 privind aprobarea implementării și finanțării  la  nivelul U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov,  a programului  social ,, Masa caldă pentru locuitorii comunei 1 Decembrie, din județul Ilfov” în scopul prevenirii şi combaterii  marginalizării sociale.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 46/ 18.08.2023 privind preluarea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al Comunei 1Decembrie, date în administrare prin H.C.L nr.5/11.02.2022.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 45 din 03.08.2023 privind înființarea de trasee turistice/expres în regiunea București – Ilfov  și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 44/ 01.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 1Decembrie  nr. 43/12.07.2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.43 din 28.07.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 12.07.2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.42/ 07.07.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitarăpentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.41 din 27.06.2023 privind aprobarea implementării proiectului  „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN DOTAREA CU UN AUTOȘASIU – UN PAS ÎNAINTE PENTRU O COMUNITATE  MAI CURATĂ ȘI EFICIENTĂ”, ce urmează a fi depus de U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul  Măsurii 6.2 ,, Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV-SUD, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.40 din 27.06.2023 privind aprobarea  implementării proiectului  „VIITORUL DE ASTĂZI- EXPLORÂND FRONTIERELE TEHNOLOGIEI ȘI CREATIVITĂȚII”  ce urmează a fi depus de U.AT-Comuna 1Decembrie,  în cadrul  Măsurii  6.4 – Incluziunea socială a minorităților , măsură propusă în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  a GAL SABAR ILFOV-SUD, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.39 din 26.06.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  iulie- septembrie 2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.38 din 26.06.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 15.06.2023.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.37 din 13.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 1Decembrie din județul Ilfov și   Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov – Consiliul Județean,în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ”Microbuze electrice pentru elevi”.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.36 din 13.06.2023 privind  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.35 din 09.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare  între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, U.A.T-Comuna 1Decembrie, Spitalul Clinic Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov, prin ochii tăi”.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 34 din 09.06.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 30.05.2023.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.33  din  16.05.2023 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (GLL) și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a grupului, în vederea asigurării implementării  Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 32 din 15.05.2023 pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ  SABAR ILFOV SUD.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 31 din 05.05.2023 privind aprobarea Statutului Comunei 1Decembrie, județul Ilfov.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 30 din 05.05.2023 privind acordarea de  mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 29 din 05.05.2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  S.C Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. întocmite pentru anul financiar 2022.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.28 din 05.05.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 28.04.2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.27 din 25.04.2023 privind aprobarea asocierii U.A.T-Comuna 1 Decembrie- Consiliul Local  1 Decembrie,   cu Județul                     Ilfov- Consiliul Județean, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiție ,, Construire clădire P+1 cu funcțiunea AFTERSCHOOL în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov”.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.26 din 24.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu și a contractării de către Comuna 1Decembrie a acestui program pentru un număr de 100 de autovehicule uzate .
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.25 din 24.04.2023 privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei 1 Decembrie – județ Ilfov, începând cu luna Aprilie 2023.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.24 din 24.04.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 11.04.2023.
 • Proiect de hotărâre nr.23/03.04.2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Construire clădire P+1 cu funcțiunea  AFTERSCHOOL  în Comuna  1 Decembrie, județul Ilfov’’, a devizului general,  memoriului tehnic și  planurilor tehnice aferente;
 • Inițiator – Primarul Comunei 1Decembrie -PETRE GHEORGHE
 • Proiect de hotărâre nr.22/31.03.2023. privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr.833/24.04.2020 pentru suprafața locativăcu destinația de locuință situată în Comuna 1Decembrie, str.Artiștilor, nr.61E, bloc: PK 27, sc.1, etj.1, ap.5
 • Inițiator – Primarul Comunei 1Decembrie -PETRE GHEORGHE
 • Proiect de hotărâre nr.21/27.03.2023 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.
 • Inițiator – Primarul Comunei 1Decembrie -PETRE GHEORGHE
 • Proiect de hotărâre nr.20/27.03.2023 privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică  precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI)   pentru delegarea gestiunii activității în cauză.
 • Inițiator – Primarul Comunei 1Decembrie -PETRE GHEORGHE
 • Proiect de hotărâre nr.19/21.03.2023 privind mandatarea reprezentantului   U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației.
 • Inițiator – Primarul Comunei 1Decembrie -PETRE GHEORGHE
 • Proiect de hotărâre nr.18 din 21.03.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.03.2023.
 • Inițiator – Primarul Comunei 1Decembrie -PETRE GHEORGHE
 • Proiect de hotărâre  nr.17 din 21.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov  în  perioada  aprilie- iunie 2023.
 • Inițiator – Primarul Comunei 1Decembrie -PETRE GHEORGHEPROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.16 din 03.03.2023 privind încetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr.3/ 12.06.2003,  înregistrat la Primăria Comunei 1Decembrie sub nr.3294/12.06.2003 și a actelor adiționale nr. 2003/15.03.2004 și  nr. 6137/ 04.08.2014 încheiate între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie în calitate de concedent  și S.C TRUCKSTORE IMAD S.R.L în calitate de concesionar
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.15 din 03.03.2023 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi executare a activităţii de dispecerat taxi pe raza U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.14 din 03.03.2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.13 din 03.03.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație și a proiectului cu denumirea    ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov’’
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.12 din 03.03.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 10.02.2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11 din 08.02.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare  între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”
 • Proiect de hotărâre nr.10/ 08.02.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de  06.02.2023.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.9/ 03.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 1Decembrie nr.54/ 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale
 • Anexa 1. SO_SMID Ilfov_C&T_2022.12.27 (Rev.1)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8 din 02.02.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.01.2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7 din 18.01.2023 privind aprobarea decontării cheluielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1Decembrie, județul Ilfov
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6 din 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. pe anul 2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 5 din 16.01.2023 privind aprobarea bugetului Comunei 1 Decembrie pe anul 2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 4 din 16.01.2023 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 198/27.12.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.3 din 16.01.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie,  Județul Ilfov – Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari ”
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2 din 10.01.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.12.2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.1 din 10.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  ianuarie- martie 2023

Proiecte de hotărâre 2022

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 76 din 19.12.2022 privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi  desfășurat pe raza comunei 1Decembrie, județul Ilfov
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.75 din 15.12.2022 privind aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare a locuințelor sociale pentru romi destinate închirierii , construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin programul „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”, în Comuna 1Decembrie
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 74 din 15.12.2022 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 188/ 12.12.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.73 din 15.12.2022  privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.12.2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.72 din 15.12.2022 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 29.11.2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.71  din 12.12.2022 privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.70 din 06.12.2022 privind organizarea reţelei şcolarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din  Comuna 1 Decembrie pentru anul şcolar 2023-2024
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.69 din 21.11.2022  privind însusirea documentatiei tehnice cadastrale de apartamentare  și înscrierea în cartea funciară a 3 construcții identificate prin numerele cadastrale    63379-C1  , 63380-C1, 63381-C1, situate pe terenul aparținând domeniului privat al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov din strada  Intrarea Oituz, nr.17.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 68 din 16.11.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 67 din 16.11.2022 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 1Decembrie  nr.39/31.08.2022  privind  aprobarea solicitării  transmiterii  a două imobile din patrimoniul public al Statului  şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în patrimoniul public al U.AT-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 66 din 16.11.2022 privind aprobarea împuternicirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti–Ilfov, de a înfiinţa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona şi, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 65 din 16.11.2022 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 170/01.11.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 64 din 16.11.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială(UAT) Comuna 1Decembrie, județul Ilfov având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale  în cadrul proiectului  ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.63 din 15.11.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna 1Decembrie, județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.62 din 15.11.2022 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.10.2022.
 • Referat Nr. 16067/26.10.2022 privind suplimentarea Proiectului Ordinii de zi a sedinței din data de 31.10.2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.61/26.10.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local aferent investiției ’’Schimbare Funcțiune și Reglementări din zona industrială (A) în zone de locuințe  (L), în scopul construirii de locuințe și funcțiuni complementare”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, beneficiar S.C. NAVARO RESIDENCE ESTATE S.R.L
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 60 din 26.10.2022 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Comuna 1Decembrie să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru     ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020”, actualizată, precum și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.59/26.10.2022 privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.58/26.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.57/26.10.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a unui sprijin financiar persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani și familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate  pe raza Comunei 1Decembrie, Județul Ilfov.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.56/18.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 1Decembrie  în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru Evaluarea Calității ( CEAC) al Școlii Gimnaziale nr.1,  din localitatea 1Decembrie pentru anul școlar 2022-2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.55 din 18.10.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinarăconvocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.10.2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.54 din 18.10.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 06.10.2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.53 din 18.10.2022  privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 30.09.2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.52 din 18.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  octombrie – decembrie 2022
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.51/12.10.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale  Comuna 1 Decembrie din județul Ilfov – în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider),   Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov, precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov  – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 (a doua rundă de atragere de fonduri) (Anexa)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.50/05.10.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârea nr.21/16.05.2021 adoptată de  Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru  proiectul ”Sistem de supraveghere video în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov”, în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- Componenta 10-Fondul Local ,Investiția I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC  ( sisteme inteligente de management urban/local), Comuna 1Decembrie, județul Ilfov (ERATA Nr.15110/06.10.2022)
 • Referat nr. 14731/27.09.2022 privind suplimentarea Proiectului Ordinii de zi a sedinței din data de 30.09.2022.
 • Proiect de hotărâre nr. 49 din 27.09.2022 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români  aparţinând minorităţii rome din Comuna 1 Decembrie, Judeţul Ilfov, pentru perioada 2022-2027.
 • Proiect de hotărâre nr. 48 din 26.09.2022 privind  aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele  și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov.
 • Proiect de hotărâre nr. 47  din 26.09.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgenţă  la nivelul Comunei 1Decembrie, judeţul Ilfov.
 • Proiect de hotărâre nr. 46 din 21.09.2022 privind  aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei 1Decembrie și a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 6/31.03.2010 , până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 și inițierea demersurilor de actualizare a acestor documentații de urbanism. (Erata nr. 14777/28.09.2022)
 • Proiect de hotărâre nr. 45 din 20.09.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022 (REFERAT  DE APROBARE Nr. 14738/27.09.2022 întocmit ca urmare a corectării  Proiectul de Hotărâre nr. 45din 20.09.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022)
 • Proiect de hotărâre nr. 44 din 20.09.2022 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinarăa Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.08.2022;
 • Proiect de hotărâre nr. 43 din 29.08.2022 aprobarea solicitării  transmiterii  a două imobile din patrimoniul public al Statului  şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în patrimoniul public al U.AT-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov
 • Proiect de hotărâre nr. 42 din 29.08.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Comuna 1Decembrie si Asociația Creștem România Împreună, în vederea  plantării unor puieți de tei  pe aliniamentele străzilor Artiștilor, Victoriei și Independenței, în cadrul proiectului ”Plantează în România”
 • Proiect de hotărâre nr. 41 din 23.08.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, la nivelul comunei 1Decembrie, județul Ilfov, pentru anul școlar 2022-2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 40 din 23.08.2022 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani a imobilului aparținând domeniului public al Comunei 1Decembrie– Bază Sportivă înscris  în CF nr. 57039-1Decembrie, către Clubul Polisportiv „FC 1DECEMBRIE”, pentru desfășurarea activităților și competițiilor sportive.
 • Proiect de hotărâre  nr. 39 din 25.07.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, aplicabile in Comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, in anul fiscal 2023
 • Proiect de hotărâre nr. 38 din 20.07.2022 privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie și Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi “Lunca București” și “Diana București“, în vederea respectării reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea biodiversității faunei cinegetice și la păstrarea echilibrului cinegetic
 • Proiect de hotărâre nr. 37 din 20.07.2022 privind demararea procedurii de  achiziție a unui teren, în suprafață de 5.200 mp, înscris în CF 63357, Comuna 1 Decembrie, situat în T 61, P 2406, 2420 LOTUL1, în vederea realizării obiectivului de investiții “Proiect tip – Construire creșă mică, sat 1 Decembrie, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”.
 • Proiect de hotărâre  nr. 36 din 20.07.2022 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 20.07.2022;
 • Proiect de hotărâre  nr. 35 din 19.07.2022 privind aprobarea documentatiei tejnice de dezmembrare a unui imobil teren intravilan situat in Comuna 1 Decembrie, inscris in CF nr. 57159 – 1 Decembrie.
 • Proiect de hotărâre  nr. 34 din 19.07.2022 privind aprobarea achizitiei unui teren, in suprafata de 5.200 mp inscris in CF  63357, Comuna 1 Decembrie, situat in T 61, P 2406, 2420, Lotul 1, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Proiect tip Construire cresa mica, sat 1 Decembrie, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”.
 • Proiect de hotarare nr. 33 din 19.07.2022 privind aprobarea Procesului Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local al Comuni 1 Decembrie din data de 30.06.2022
 • Proiect de hotărâre  nr. 31 din 24.06.2022 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020
 • Proiect de hotărâre  nr. 30 din 24.06.2022 privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020
 • Proiect de hotărâre  nr. 29 din 24.06.2022 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 16.05.2022;
 • Proiect de hotărâre  nr. 28 din 24.06.2022 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.04.2022;
 • Proiect de hotărâre  nr. 27 din 24.06.2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii   Inter Prest 1Decembrie S.RL., întocmite pentru anul financiar 2021;
 • Proiect de hotărâre  nr. 26 din 24.06.2022 Hotărâre privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL  ;
 • Proiect de hotărâre  nr. 25 din 24.06.2022 privind  acordarea unui  mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov( A.D.I.G.I.D.I);
 • Proiect de hotărâre  nr. 24 din 24.06.2022  prin care se ia act de Acordul de Parteneriat la Actul Adițional nr.8 aferent Contractului POCU (483/4/1/128331), al Proiectului “ Șanse pentru viitor-prin măsuri integrate ” ID POCU 128331 și se aprobă indicatorii financiari prevăzuți în acesta ;
 • Proiect de hotărâre  nr. 23 din 24.06.2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și U.A.T -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară  „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!” 
 • Proiect de hotărâre  nr. 22 din 24.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei1 Decembrie în perioada iunie 2022 — septembrie 2022   

2021