Primăria 1 Decembrie > Monitorul oficial local > Hotărârile autorității deliberative

2024

2023

 • HOTĂRÂREA  nr.73/ 22.12.2023  privind aprobarea depunerii și  implementării proiectului   „ SOLUȚII SUSTENABILE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA  SERVICIILOR PUBLICE DE BAZĂ”, prin Măsura 6.2 – “Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul  Strategiei  de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV SUD,  Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Rurală.
 • HOTĂRÂREA nr.72/22.12.2023  privind  aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu(P.U.D), întocmită de  S.C PRO ARHITECTURA URBANĂ  S.R.L., pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI”, amplasat în Comuna 1 Decembrie, Sat. 1Decembrie,  județul Ilfov, str. Răsăritului, identificat prin numărul cadastral 62971, tarla 43, parcela 137/1/39, lot 2, în suprafață totală de 326 mp,conform actelor de proprietate și măsurători, beneficiari de investiție și inițiatori P.U.D- GHEORGHE IANCU și GHEORGHE GEORGETA-IULIANA.
 • HOTĂRÂREA  nr.71/ 22.12.2023 privind aprobarea  prelungirii  duratei  contractelor de închiriere având ca obiect  locuințele sociale pentru romi , construite  de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin programul „Locuințe sociale pentru  comunitățile de romi”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.
 • HOTĂRÂREA  nr. 70 din 22.12.2023 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza  Comunei 1Decembrie  propuse să funcționeze pentru anul școlar 2024-2025.
 • HOTĂRÂREA  nr. 69 din 22.12.2023 privind aprobarea arondării grupelor   de nivel antepreșcolar către Școala Gimnazială nr.1,respectiv Grădinița “Sf.Nicolae“  din  Comuna 1 Decembrie,  pentru anul şcolar 2024-2025.
 • HOTĂRÂREA Nr. 68 din 11.12.2023 privind  aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei 1Decembrie , județul Ilfov.
 • HOTĂRÂREA Nr.67 din 11.12.2023  privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale member ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate.
 • HOTĂRÂREA Nr.66 din 11.12.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 23.11.2023.
 • HOTĂRÂREA Nr.65 din 23.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului  comunei 1 Decembrie, ca urmare a publicării Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri  fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.
 • HOTĂRÂREA Nr. 64/ 23.11.2023 privind aderarea Comunei 1Decembrie, județul Ilfov la Asociația Comunelor din România.
 • HOTĂRÂREA Nr. 63/ 23.11.2023 privind acordarea de mandate speciale  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov.
 • HOTĂRÂREA Nr.62 din 23.11.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în Comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, în anul fiscal 2024.
 • HOTĂRÂREA Nr.61 din 23.11.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 19.10.2023.
 • HOTĂRÂREA Nr.60 din 19.10.2023  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol  al U.A.T-Comuna 1Decembrie pentru trimestrul III al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.
 • HOTĂRÂREA Nr.59 din 19.10.2023 privind aprobarea modificării H.C.L Nr.36/ 15.06.2023 de  aprobare a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • HOTĂRÂREA Nr. 58 din 19.10.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară   a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 28.09.2023
 • HOTĂRÂREA Nr.57 din 19.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  octombrie-decembrie 2023.
 • HOTĂRÂREA Nr.56 din 28.09.2023 privind aprobarea modificării Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexei nr.3  din H.C.L nr.42/12.07.2023  privind aprobarea implementării proiectului  „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN DOTAREA CU UN AUTOȘASIU – UN PAS ÎNAINTE PENTRU O COMUNITATE  MAI CURATĂ ȘI EFICIENTĂ”, ce urmează a fi depus de U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul  Măsurii 6.2 ,, Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV-SUD,  Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
 • HOTĂRÂREA Nr.55 din 28.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2023.
 • HOTĂRÂREA Nr. 54/28.09.2023 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a terenului intravilan aflat în proprietatea publică a Comunei 1Decembrie, înscris în C.F nr.59140,  cu suprafața de 1.837 mp,  din “ape stătătoare“ în “teren neproductiv”.
 • HOTĂRÂREA  Nr.53/28.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 1Decembrie  în Consiliul de Administrație, în Comisia pentru Evaluarea Calității ( CEAC)  și în Grupul de Acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale nr.1, din localitatea 1Decembrie pentru anul școlar 2023-2024.
 • HOTĂRÂREA Nr.52 din 28.09.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.08.2023.
 • HOTĂRÂREA nr. 51/ 31.08.2023 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar  reprezentând cheltuieli de înmormântare doamnei Colesnic Ilona -Medea
 • HOTĂRÂREA nr.50/31.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru   pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, la nivelul comunei 1Decembrie, județul Ilfov, pentru anul școlar 2023-2024
 • HOTĂRÂREA nr.49/ 31.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  ,,Reabilitare termică blocuri din comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov”
 • HOTĂRÂREA nr.48/ 31.08.2023 privind aprobarea implementării și finanțării  la  nivelul U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, a programului  social ,, Masa caldă pentru locuitorii comunei 1 Decembrie, din județul Ilfov” în scopul prevenirii şi combaterii  marginalizării sociale
 • HOTĂRÂREA nr. 47/ 31.08.2023 privind preluarea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov
 • a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al Comunei 1Decembrie, date în administrare prin H.C.L nr.5/11.02.2022
 • HOTĂRÂREA nr.46/ 31.08.2023 privind înființarea de trasee turistice/expres în regiunea București – Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres
 • HOTĂRÂREA nr. 45/ 31.08.2023privind modificarea HotărâriiConsiliului Local 1Decembrie  nr. 43/12.07.2023
 • HOTĂRÂREA Nr.44 din 31.08.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 12.07.2023
 • HOTĂRÂREA Nr.43 din 12.07.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.
 • HOTĂRÂREA Nr.42 din 12.07.2023 privind aprobarea implementării proiectului  „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN DOTAREA CU UN AUTOȘASIU – UN PAS ÎNAINTE PENTRU O COMUNITATE  MAI CURATĂ ȘI EFICIENTĂ”, ce urmează a fi depus de U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul  Măsurii 6.2 ,, Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV-SUD, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
 • HOTĂRÂREA Nr.41 din 12.07.2023 privind aprobarea  implementării proiectului  „VIITORUL DE ASTĂZI- EXPLORÂND FRONTIERELE TEHNOLOGIEI ȘI CREATIVITĂȚII”  ce urmează a fi depus de U.AT-Comuna 1Decembrie,  în cadrul  Măsurii  6.4 – Incluziunea socială a minorităților , măsură propusă în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  a GAL SABAR ILFOV-SUD, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
 • HOTĂRÂREA Nr.40 din 12.07.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 15.06.2023
 • HOTĂRÂREA Nr.39 din 12.07.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 30.05.2023
 • HOTĂRÂREA Nr.38 din 12.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  iulie- septembrie 2023
 • HOTĂRÂREA Nr.37 din 15.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 1Decembrie din județul Ilfov și   Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov – Consiliul Județean,în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație,
 • Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ”Microbuze electrice pentru elevi”.
 • HOTĂRÂREA Nr.36 din 15.06.2023 privind  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • HOTĂRÂREA Nr.35 din 15.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare  între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, U.A.T-Comuna 1Decembrie, Spitalul Clinic Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A  pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov, prin ochii tăi”.
 • HOTĂRÂREA Nr.34 din 30.05.2023 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (GLL)  și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a grupului,  în vederea asigurării implementării  Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov.
 • HOTĂRÂREA Nr. 33 din 30.05.2023 privind  aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală,în  cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ  SABAR ILFOV SUD
 • HOTĂRÂREA   Nr.32 din 30.05.2023 privind aprobarea Statutului Comunei 1Decembrie, județul Ilfov
 • HOTĂRÂREA Nr. 31 din 30.05.2023 privind acordarea de  mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov
 • HOTĂRÂREA Nr. 30 din 30.05.2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., întocmite pentru anul financiar 2022
 • HOTĂRÂREA Nr.29 din 30.05.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 28.04.2023
 • HOTĂRÂREA Nr.28 din 28.04.2023 privind aprobarea asocierii U.A.T-Comuna 1 Decembrie- Consiliul Local  1 Decembrie,  cu Județul Ilfov- Consiliul Județean, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiție  ,, Construire clădire P+1 cu funcțiunea AFTERSCHOOL în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov”.
 • HOTĂRÂREA Nr.27 din 28.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu și a contractării de către Comuna 1Decembrie a acestui program pentru un număr de 100 de autovehicule uzate .
 • HOTĂRÂREA Nr.26 din 28.04.2023 privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei 1 Decembrie – județ Ilfov, începând cu luna Aprilie 2023.
 • HOTĂRÂREA Nr.25 din 28.04.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 11.04.2023.
 • HOTĂRÂREA Nr.24  din 11.04.2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Construire clădire P+1 cu funcțiunea  AFTERSCHOOL  în Comuna  1 Decembrie, județul Ilfov’’,  a devizului general,  memoriului tehnic și  planurilor tehnice aferente
 • HOTĂRÂREA Nr.23 din 11.04.2023 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr.833/24.04.2020  pentru suprafața locativă cu destinația de locuință situată în Comuna 1Decembrie, str.Artiștilor, nr.61E, bloc: PK 27, sc.1, etj.1, ap.5
 • HOTĂRÂREA Nr.22/11.04.2023 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie  a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul  comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.
 • HOTĂRÂREA Nr.21 din 11.04.2023 privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică  precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI)  pentru delegarea gestiunii activității în cauză.
 • HOTĂRÂREA Nr.20 din 11.04.2023 privind mandatarea reprezentantului U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației.
 • HOTĂRÂREA Nr.19 din 11.04.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.03.2023.
 • HOTĂRÂREA Nr.18 din 11.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  aprilie- iunie 2023.
 • HOTĂRÂREA Nr.17 din 13.03.2023 privind încetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr.3/12.06.2003, înregistrat la Primăria Comunei 1Decembrie sub nr.3294/12.06.2003 și a actelor adiționale
 • nr. 2003/15.03.2004 și  nr. 6137/ 04.08.2014 încheiate între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie în calitate de concedent  și S.C TRUCKSTORE IMAD S.R.L în calitate de concesionar.
 • HOTĂRÂREA Nr.16 din 13.03.2023 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi executare a activităţii de dispecerat taxi pe raza U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.
 • HOTĂRÂREA Nr.15 din 13.03.2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • HOTĂRÂREA Nr.14 din 13.03.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație și a proiectului cu denumirea   ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov’’
 • HOTĂRÂREA Nr.13 din 13.03.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 10.02.2023.
 •  HOTĂRÂREA Nr.12 din 10.02.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov – Consiliul Județean și Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește” 
 •  HOTĂRÂREA Nr.11 din 10.02.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de  06.02.2023
 • HOTĂRÂREA Nr.10 din 10.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuiel al societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. pe anul 2023
 • HOTĂRÂREA Nr.9 din 10.02.2023 privind aprobarea bugetului Comunei 1 Decembrie pe anul 2023
 • HOTĂRÂREA Nr.8 din 10.02.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.01.2023
 • HOTĂRÂREA  Nr.7/ 06.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 1Decembrie nr.54/ 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul  ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”
 • Anexa 1. SO_SMID Ilfov_C&T_2022.12.27 (Rev.1)
 • HOTĂRÂREA Nr.6 din 31.01.2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din  Comuna 1 Decembrie  pentru anul şcolar 2023-2024
 • HOTĂRÂREA Nr.5 din 31.01.2023 privind aprobarea decontării cheluielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1Decembrie, județul Ilfov
 • HOTĂRÂREA Nr. 4 din 31.01.2023 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 198/27.12.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA Nr.3 din 31.01.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie,  Județul Ilfov – Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea realizării proiectului  „ Ilfov fără țânțari ”
 • HOTĂRÂREA Nr.2 din 31.01.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.12.2022.
 • HOTĂRÂREA Nr.1 din 31.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov  în  perioada  ianuarie- martie 2023.

2022

2021

2020

 • Hotărârea nr. 37 din data de 18.12.2020 privind aderarea comunei 1 Decembrie la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Ilfov; 
 • Hotărârea nr. 36 din data de 18.12.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov; 
 • Hotărârea nr. 35 din data de 18.12.2020 privind aprobarea propunerii rețelei  școlare ce va funcționa în comuna 1 Decembrie în anul școlar 2021 -2022 ;   
 • Hotărârea nr. 34 din data de 18.12.2020 privind finanțarea din bugetul local  al comunei 1 Decembrie a burselor școlare pe semestrul I, an școlar 2020 – 2021, pentru elevii Școlii  Gimnaziale nr. 1 din localitatea 1 Decembrie , județul Ilfov ;   
 • Hotărârea nr. 33 din data de 18.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei 1 Decembrie  în Consiliul de Administrație și în Comisia de evaluare și asigurarea calității, funcționale la nivelul  Școlii Gimnaziale Nr. 1 din localitatea 1 Decembrie , județul Ilfov, pentru anul școlar 2020 – 2021 ;
 • Hotărârea nr. 32 din data de 18.12..2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2021 ;   
 • Hotărârea nr. 31 din data de  12.11.2020 privind suportarea din Bugetul local a sumei de 32.351,30 lei , reprezentând cheltuieli pentru plata utilităților a Oficiului Poștal și Postului de Poliție din localitatea 1 Decembrie  ; 
 • Hotărârea nr. 30 din data de  12.11.2020 privind alipirea imobilului situat în strada 8 Martie , nr. 6, NC 58819 cu imobilul situat în strada 8 Martie , nr. 12, NC 58822 ; 
 • Hotărârea nr. 29 din data de  12.11.2020 privind revocarea HCL  nr. 16/24.03.2020 privind aderararea comunei 1 Decembrie  la Asociația de Dezvoltare ntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov; 
 • Hotărârea nr. 28 din data de  12.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei 1 Decembrie , județul Ilfov; 
 • Hotărârea nr. 27 din data de  12.11.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului local al comunei 1 Decembrie, Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia în mandatul 2020 – 2024; 
 • Hotărârea nr. 26 din data de  12.11.2020 privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului  Local comunei 1 Decembrie , județul Ilfov, prin vot secret, în mandatul 2020 – 2024; 
 • Hotărârea nr. 25 din data de  12.11.2020 privind alegerea Președintelui de  ședință pentru perioada  Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021; 
 • Hotărârea nr. 24 din data de  12.11.2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 1 Decembrie , județul Ilfov, pentru mandatul 2020 – 2024;   
 • Hotărârea nr. 23 din data de 10.07.2020 privind aprobarea includerii obiectivului de investiții ,, Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna 1 Decembrie , județul Ilfov’’ în Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu, precum și aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ;
 • Hotărârea nr. 22 din data de 26.06.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între comuna 1 Decembrie, Asociația Sfântul Stelian, SC Alma Vision SRL și Școala Gimnazială Nr. 1, conform Actelor Adiționale  Nr. 2 și 3, în vederea implementării proiectului Șanse pentru Viitor – Prin Măsuri Integrate , ID POCU 128331 ;
 • Hotărârea nr. 21 din data de 26.06.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al  comunei 1 Decembrie ;
 • Hotărârea nr. 20 din data de 26.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2020 ;
 • Hotărârea nr. 19 din data de 26.06.2020 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco & Iluminat Sud – Est să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA să aprobe Regulamentul și Caietul de Sarcini al serviciului de salubrizare ;
 • Hotărârea nr. 18 din data de 26.06.2020 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada Iunie – August 2020 ;
 • Hotărârea nr. 17 din data de 29.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/19.06.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI-S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip ,, Construire sală de sport cu tribuna de 180 de locuri, comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’;
 • Hotărârea nr. 16 din data de 24.03.2020 privind aprobarea aderării comunei 1 Decembrie  la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea  Integrată a Deșeurilor Ilfov;
 • Hotărârea nr. 15 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea delegării  gestiunii serviciului de transport public local de călători;
 • Hotărârea nr. 14 din data de 24.03.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., întocmite pentru anul financiar 2019;
 • Hotărârea nr. 13 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.2/26.02.2019 încheiat cu societatea Ecotrans STCM S.R.L.;
 • Hotărârea nr. 12 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari S.A.;
 • Hotărârea nr. 11 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 7 la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Tranport București STB – S.A.;
 • Anexa la Hotărârea nr. 11 din data de 24.03.2020
 • Hotărârea nr. 10 din data de 28.02.2020 privind validarea mandatului de consilier local în consiliul local al Comunei 1 Decembrie al domnului Savu Alexandru, declarat supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
 • Hotărârea nr. 9 din data de 28.02.2020 privind aprobarea tarifului pentru serviciile de salubritate practicate persoanelor juridice de pe raza comunei 1 Decembrie de către societatea Ecovol S.A.;
 • Hotărârea nr. 8 din data de 28.02.2020 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada martie  – mai 2020;
 • Hotărârea nr. 7 din data de 28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. pe anul 2020;
 • Hotărârea nr. 6 din data de 28.02.2020 privind aprobarea bugetului comunei  1 Decembrie pe anul 2020;
 • Hotărârea nr. 5 din data de 13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Tănase Cristina – Daniela;
 • Hotărârea nr. 4 din data de 13.02.2020 privind aprobarea cotizației comunei 1 Decembrie pe anul 2020, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro Apa;
 • Hotărârea nr. 3 din data de 30.01.2020 privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului comunei 1 Decembrie, județul  Ilfov;
 • Hotărârea nr. 2 din data de 30.01.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov;
 • Hotărârea nr. 1 din data de 30.01.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie, pentru anul școlar 2020 – 2021;

2019

2016

2015

2014

2013

2012