Primăria 1 Decembrie > Birouri și compartimente > Secretar General

Secretar General Comuna 1 Decembrie

Climescu Ciprian-Marian

secretar@primaria1decembrie.ro

 • (1) Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
  • a) participă în mod obligatoriu la sedinţele consiliului local,
  • b) coordonează compartimentele şi activitatile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
  • c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,
  • d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
  • e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal,
  • f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
  • g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local,
  • h) asigură comunicarea catre auturităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de ceel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,
  • i) asigură aducerea la cunoştintă publică a hotărârilor şi dispozitiilor cu caracter normativ,
  • j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,
  • k) legalizează semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parţi şi confirmă autenticitate copiilor cu actele originale, în condiţiile legii,
 • (2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritaţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.
 • (3) Secretarul indeplineşte şi alte atributii prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.