Primăria 1 Decembrie > Birouri și compartimente > Asistență socială

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

Referenti: Calin Ionica

Documente:

1. Acordarea, modificarea, suspendarea, incetarea Ajutorului social, conform Legii 416/2001

Primirea si solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social

 • Cerere si declaratia pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia Componenta familiei se dovedeşte prin acte de identitate ale solicitantului si ale membrilor familieisi, dupa caz, cu urmatoarele acte, in copie:
 • Ancheta sociala la domiciliul solicitantului, întocmirea Fisei de calcul privind stabilirea cuantumului ajutorului social, Referatul de aprobare Emiterea Dispozitiei.

2. Acte necesare intocmirii dosarului de acordare a ajutorului social:

 • buletinul de identitate, cartea de identitate, aflate in termenul de valabilitate
 • certificatul de casatorie
 • certificat de deces (dupa caz)
 • certificatul de naştere
 • hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei,de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant
 • acte doveditoare privind componenta familiei
 • acte doveditoare privind venitul fiecarui membru al familie; taloane de alocatie de stat si de sustinere etc.
 • persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati prezinta adeverinta ca sunt in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca
 • acte din care sa rezulte ca solicitantul este inapt de munca pentru a presta ore de munca, conform planului de actiuni sau lucrari de interes local
 • acte doveditoare privind incapacitatea temporara de munca sau dupa caz, pierderea totala ori partiala a capacitatii de munca sunt urmatoarele:
 1. decizia medicala emisa de medical expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 2. certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap;
 3. certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medical expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru persoanele cu afectiuni comice si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii;
 4. adeverinta medicala emisa de medical de families au dupa caz,de medical specialist, pentru persoanele cu afectiuni ce determina incapacitatea temporara de munca.

4. Ajutoare de urgenta prevazute la art. 28 alin (1) din legea 416/2001

Cererea trebui însotita de urmatoarele acte doveditoare:

 • certificat de deces, in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea.

Ancheta sociala, Referatul, Dispozitie

5. Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru perioada sezonului rece, in conformitate cu O.U.G.70/2011

Acte necesare depunerii cereri si declaratiei pe propria raspundere, pentru incalzirea cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru perioada sezonului rece:

 • B.l./C.l
 • Certificate de naştere, Certificate de casatorie, Certificate de deces (dupa caz), Adeverinta de salariu, Adeverinta de venit, Taloane de pensie, Taloane de alocatie de stat, Adeverinta de elev / student, Acte doveditoare privind bursele de studio si cele sociale, Acte din care sa rezulte ca persoana are drept de habitatie viagera.

Depun cerere numai familiile sau persoanele singure care au domiciliul, dupa caz, reşedinta in localitate, veniturile cumulate si impartite la membrii familiei sa nu depaşeasca 615 lei. Nu se incadreaza cei care au in proprietate , inchiriere, concesiune, comodat sau alta forma de detinere.

Anchete sociale necesare la Comisia de Expertiza a Persoanelor cu Handicap

Acte necesare depunerii cereri:

 • certificatul medical face trimitere la Comisia de Expertiza
 • B.l./ CI original, copie
 • Certificatul Medical de incadrare in grad de handicap anterior (dupa caz)
 • act de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei de contact in caz de urgenta insotit de nr. de telefon
 • acte proprii doveditoare de venit.

Documente

Contact

Călin Ionică:

Email:

asistentasociala@primaria1decembrie.ro