REGULAMENT  cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei 1Decembrie, județul Ilfov  -Anexa la Dispoziția Primarului Comunei 1Decembrie nr.174/14.11.2022
Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului local al Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov
Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat  de interes local din Comuna 1 Decembrie

Regulamentul privind organizarea constatatării și sancționării unor fapte ce constitue contravenții, săvârșite pe raza administrativ teritorială a comunei 1 Decembrie, județul Ilfov

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local 1Decembrie aprobat la 31.03.2021

Regulamentul Serviciu Iluminat Public 2021 din Comuna 1Decembrie

Regulamentul privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgentă în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza comunei 1 Decembrie, judełul Ilfov

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Comunei 1Decembrie, Județul Ilfov

Regulamentul cadru pentru repartizarea și închirierea locuințelor pentru romi construite prin ANL, administrarea și exploatarea acestora precum și a Graficului – calendar de lucru a Comisiei Tehnice de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor ANL, în vederea întocmirii  „Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL”

Regulamentul de Conformitate al Primăriei Comunei 1Decembrie privind protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară organizat la nivelul Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov

Regulamentul serviciului de salubrizare al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov

Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe raza adminłstrativ-teritorială a Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov

Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din Comuna 1 Decembrie

Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi in comuna 1 Decembrie

Regulamentul privind achizitia de imobile-teren