2023

HOTĂRÂREA  nr.73/ 22.12.2023  privind aprobarea depunerii și  implementării proiectului   „ SOLUȚII SUSTENABILE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA  SERVICIILOR PUBLICE DE BAZĂ”, prin Măsura 6.2 – “Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul  Strategiei  de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV SUD,  Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Rurală.

HOTĂRÂREA nr.72/22.12.2023  privind  aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu(P.U.D), întocmită de  S.C PRO ARHITECTURA URBANĂ  S.R.L., pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI”, amplasat în Comuna 1 Decembrie, Sat. 1Decembrie,  județul Ilfov, str. Răsăritului, identificat prin numărul cadastral 62971, tarla 43, parcela 137/1/39, lot 2, în suprafață totală de 326 mp,conform actelor de proprietate și măsurători, beneficiari de investiție și inițiatori P.U.D- GHEORGHE IANCU și GHEORGHE GEORGETA-IULIANA.

HOTĂRÂREA  nr.71/ 22.12.2023 privind aprobarea  prelungirii  duratei  contractelor de închiriere având ca obiect  locuințele sociale pentru romi , construite  de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin programul „Locuințe sociale pentru  comunitățile de romi”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.

HOTĂRÂREA  nr. 70 din 22.12.2023 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza  Comunei 1Decembrie  propuse să funcționeze pentru anul școlar 2024-2025.

HOTĂRÂREA  nr. 69 din 22.12.2023 privind aprobarea arondării grupelor   de nivel antepreșcolar către Școala Gimnazială nr.1,respectiv Grădinița “Sf.Nicolae“  din  Comuna 1 Decembrie,  pentru anul şcolar 2024-2025.

HOTĂRÂREA Nr. 68 din 11.12.2023 privind  aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei 1Decembrie , județul Ilfov.

HOTĂRÂREA Nr.67 din 11.12.2023  privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale member ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate.

HOTĂRÂREA Nr.66 din 11.12.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 23.11.2023.

HOTĂRÂREA Nr.65 din 23.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului  comunei 1 Decembrie, ca urmare a publicării Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri  fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

HOTĂRÂREA Nr. 64/ 23.11.2023 privind aderarea Comunei 1Decembrie, județul Ilfov la Asociația Comunelor din România.

HOTĂRÂREA Nr. 63/ 23.11.2023 privind acordarea de mandate speciale  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov.

HOTĂRÂREA Nr.62 din 23.11.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în Comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, în anul fiscal 2024.

HOTĂRÂREA Nr.61 din 23.11.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 19.10.2023.

HOTĂRÂREA Nr.60 din 19.10.2023  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol  al U.A.T-Comuna 1Decembrie pentru trimestrul III al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

HOTĂRÂREA Nr.59 din 19.10.2023 privind aprobarea modificării H.C.L Nr.36/ 15.06.2023 de  aprobare a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HOTĂRÂREA Nr. 58 din 19.10.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară   a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 28.09.2023

HOTĂRÂREA Nr.57 din 19.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  octombrie-decembrie 2023.

HOTĂRÂREA Nr.56 din 28.09.2023 privind aprobarea modificării Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexei nr.3  din H.C.L nr.42/12.07.2023  privind aprobarea implementării proiectului  „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN DOTAREA CU UN AUTOȘASIU – UN PAS ÎNAINTE PENTRU O COMUNITATE  MAI CURATĂ ȘI EFICIENTĂ”, ce urmează a fi depus de U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul  Măsurii 6.2 ,, Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV-SUD,  Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

HOTĂRÂREA Nr.55 din 28.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2023.

HOTĂRÂREA Nr. 54/28.09.2023 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a terenului intravilan aflat în proprietatea publică a Comunei 1Decembrie, înscris în C.F nr.59140,  cu suprafața de 1.837 mp,  din “ape stătătoare“ în “teren neproductiv”.

HOTĂRÂREA  Nr.53/28.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 1Decembrie  în Consiliul de Administrație, în Comisia pentru Evaluarea Calității ( CEAC)  și în Grupul de Acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale nr.1, din localitatea 1Decembrie pentru anul școlar 2023-2024.

HOTĂRÂREA Nr.52 din 28.09.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.08.2023.

HOTĂRÂREA nr. 51/ 31.08.2023 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar  reprezentând cheltuieli de înmormântare doamnei Colesnic Ilona -Medea

HOTĂRÂREA nr.50/31.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru   pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, la nivelul comunei 1Decembrie, județul Ilfov, pentru anul școlar 2023-2024

HOTĂRÂREA nr.49/ 31.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  ,,Reabilitare termică blocuri din comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov”

HOTĂRÂREA nr.48/ 31.08.2023 privind aprobarea implementării și finanțării  la  nivelul U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, a programului  social ,, Masa caldă pentru locuitorii comunei 1 Decembrie, din județul Ilfov” în scopul prevenirii şi combaterii  marginalizării sociale

HOTĂRÂREA nr. 47/ 31.08.2023 privind preluarea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov

a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al Comunei 1Decembrie, date în administrare prin H.C.L nr.5/11.02.2022

HOTĂRÂREA nr.46/ 31.08.2023 privind înființarea de trasee turistice/expres în regiunea București – Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres

HOTĂRÂREA nr. 45/ 31.08.2023 privind modificarea HotărâriiConsiliului Local 1Decembrie  nr. 43/12.07.2023

HOTĂRÂREA Nr.44 din 31.08.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 12.07.2023

HOTĂRÂREA Nr.43 din 12.07.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

HOTĂRÂREA Nr.42 din 12.07.2023 privind aprobarea implementării proiectului  „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN DOTAREA CU UN AUTOȘASIU – UN PAS ÎNAINTE PENTRU O COMUNITATE  MAI CURATĂ ȘI EFICIENTĂ”, ce urmează a fi depus de U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul  Măsurii 6.2 ,, Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV-SUD, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

HOTĂRÂREA Nr.41 din 12.07.2023 privind aprobarea  implementării proiectului  „VIITORUL DE ASTĂZI- EXPLORÂND FRONTIERELE TEHNOLOGIEI ȘI CREATIVITĂȚII”  ce urmează a fi depus de U.AT-Comuna 1Decembrie,  în cadrul  Măsurii  6.4 – Incluziunea socială a minorităților , măsură propusă în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  a GAL SABAR ILFOV-SUD, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

HOTĂRÂREA Nr.40 din 12.07.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 15.06.2023

HOTĂRÂREA Nr.39 din 12.07.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 30.05.2023

HOTĂRÂREA Nr.38 din 12.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  iulie- septembrie 2023

HOTĂRÂREA Nr.37 din 15.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 1Decembrie din județul Ilfov și   Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov – Consiliul Județean,în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație,
Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ”Microbuze electrice pentru elevi”.

HOTĂRÂREA Nr.36 din 15.06.2023 privind  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HOTĂRÂREA Nr.35 din 15.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare  între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, U.A.T-Comuna 1Decembrie, Spitalul Clinic Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A  pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov, prin ochii tăi”.

HOTĂRÂREA Nr.34 din 30.05.2023 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (GLL)  și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a grupului,  în vederea asigurării implementării  Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov.

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 30.05.2023 privind  aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală,în  cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ  SABAR ILFOV SUD

HOTĂRÂREA   Nr.32 din 30.05.2023 privind aprobarea Statutului Comunei 1Decembrie, județul Ilfov

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 30.05.2023 privind acordarea de  mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 30.05.2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., întocmite pentru anul financiar 2022

HOTĂRÂREA Nr.29 din 30.05.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 28.04.2023

HOTĂRÂREA Nr.28 din 28.04.2023 privind aprobarea asocierii U.A.T-Comuna 1 Decembrie- Consiliul Local  1 Decembrie,  cu Județul Ilfov- Consiliul Județean, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiție  ,, Construire clădire P+1 cu funcțiunea AFTERSCHOOL în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov”.

HOTĂRÂREA Nr.27 din 28.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu și a contractării de către Comuna 1Decembrie a acestui program pentru un număr de 100 de autovehicule uzate .
HOTĂRÂREA Nr.26 din 28.04.2023 privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei 1 Decembrie – județ Ilfov, începând cu luna Aprilie 2023.

HOTĂRÂREA Nr.25 din 28.04.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 11.04.2023.

HOTĂRÂREA Nr.24  din 11.04.2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Construire clădire P+1 cu funcțiunea  AFTERSCHOOL  în Comuna  1 Decembrie, județul Ilfov’’,  a devizului general,  memoriului tehnic și  planurilor tehnice aferente

HOTĂRÂREA Nr.23 din 11.04.2023 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr.833/24.04.2020  pentru suprafața locativă cu destinația de locuință situată în Comuna 1Decembrie, str.Artiștilor, nr.61E, bloc: PK 27, sc.1, etj.1, ap.5

HOTĂRÂREA Nr.22/11.04.2023 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie  a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul  comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.

HOTĂRÂREA Nr.21 din 11.04.2023 privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică  precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI)  pentru delegarea gestiunii activității în cauză.

HOTĂRÂREA Nr.20 din 11.04.2023 privind mandatarea reprezentantului U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației.

HOTĂRÂREA Nr.19 din 11.04.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.03.2023.

HOTĂRÂREA Nr.18 din 11.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  aprilie- iunie 2023.

HOTĂRÂREA Nr.17 din 13.03.2023 privind încetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr.3/12.06.2003, înregistrat la Primăria Comunei 1Decembrie sub nr.3294/12.06.2003 și a actelor adiționale
nr. 2003/15.03.2004 și  nr. 6137/ 04.08.2014 încheiate între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie în calitate de concedent  și S.C TRUCKSTORE IMAD S.R.L în calitate de concesionar.

HOTĂRÂREA Nr.16 din 13.03.2023 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi executare a activităţii de dispecerat taxi pe raza U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.

HOTĂRÂREA Nr.15 din 13.03.2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

HOTĂRÂREA Nr.14 din 13.03.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație și a proiectului cu denumirea   ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov’’

HOTĂRÂREA Nr.13 din 13.03.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 10.02.2023.

 HOTĂRÂREA Nr.12 din 10.02.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov – Consiliul Județean și Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește” 

 HOTĂRÂREA Nr.11 din 10.02.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de  06.02.2023

HOTĂRÂREA Nr.10 din 10.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuiel al societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.9 din 10.02.2023 privind aprobarea bugetului Comunei 1 Decembrie pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.8 din 10.02.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.01.2023

HOTĂRÂREA  Nr.7/ 06.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 1Decembrie nr.54/ 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul  ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”

Anexa 1. SO_SMID Ilfov_C&T_2022.12.27 (Rev.1)

HOTĂRÂREA Nr.6 din 31.01.2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din  Comuna 1 Decembrie  pentru anul şcolar 2023-2024

HOTĂRÂREA Nr.5 din 31.01.2023 privind aprobarea decontării cheluielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1Decembrie, județul Ilfov

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 31.01.2023 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 198/27.12.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.3 din 31.01.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie,  Județul Ilfov – Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea realizării proiectului  „ Ilfov fără țânțari ”

HOTĂRÂREA Nr.2 din 31.01.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.12.2022.

HOTĂRÂREA Nr.1 din 31.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov  în  perioada  ianuarie- martie 2023.

2022

Hotărârea Nr. 71/ 21.12.2022 privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi  desfășurat pe raza comunei 1Decembrie, județul Ilfov .

Hotărârea Nr.70/21.12.2022 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 188/ 12.12.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022.

Hotărârea Nr.69/ 21.12.2022 privind aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare a locuințelor sociale pentru romi destinate închirierii , construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin programul „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”, în Comuna 1Decembrie.

Hotărârea Nr.68/21.12.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.12.2022

Hotărârea Nr.67 din 21.12.2022 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 29.11.2022

Hotărârea Nr.66  din 13.12.2022 privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Hotărârea Nr.65/29.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local aferent investiției ’’Schimbare Funcțiune și Reglementări din zona industrială (A) în zone de locuințe  (L), în scopul construirii de locuințe și funcțiuni complementare”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, beneficiar S.C. NAVARO RESIDENCE ESTATE S.R.L
 
Hotărârea Nr. 64 din 29.11.2022 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Comuna 1Decembrie să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru  ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020”, actualizată, precum și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.
 
Hotărârea Nr.63 din 29.11.2022  privind însușirea documentației tehnice cadastrale de apartamentare    și înscrierea în cartea funciară a 3 construcții identificate prin numerele cadastrale    63379-C1, 63380-C1, 63381-C1 situate pe terenul aparținând domeniului privat al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov din strada  Intrarea Oituz, nr.17
 
Hotărârea Nr. 62 din 29.11.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 
Hotărârea Nr. 61 din 29.11.2022 privind modificarea și completarea Anexei  la Hotărârea Consiliului Local 1Decembrie  nr.39/31.08.2022 privind  aprobarea solicitării  transmiterii  a două imobile din patrimoniul public al Statului  şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ,în patrimoniul public al U.AT-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov
 
Hotărârea Nr. 60 din 29.11.2022 privind aprobarea împuternicirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public Bucureşti–Ilfov, de a înfiinţa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona şi, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local
 
Hotărârea Nr. 59 din 29.11.2022 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 170/01.11.2022
referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 
Hotărârea Nr. 58 din 29.11.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială(UAT) Comuna 1Decembrie, județul Ilfov având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale  în cadrul proiectului   ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963
 
Hotărârea Nr.57 din 29.11.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna 1Decembrie, județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023
 
Hotărârea Nr.56 din 29.11.2022 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.10.2022
 
Hotărârea Nr.55/31.10.2022privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)
 
Hotărârea Nr.54/31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”. (Anexa 1 si Indicatori tehnico-economici)
 
Hotărârea Nr.53/31.10.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a unui sprijin financiar persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani și familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate  pe raza Comunei 1Decembrie, Județul Ilfov.
 
Hotărârea Nr.52/31.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 1Decembrie în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru Evaluarea Calității ( CEAC) al Școlii Gimnaziale nr.1,  din localitatea 1Decembrie pentru anul școlar 2022-2023.
 
Hotărârea Nr.51 din 31.10.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.10.2022
 
Hotărârea Nr.50 din 31.10.2022  privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 06.10.2022
 
Hotărârea Nr.49 din 31.10.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 30.09.2022.
 
Hotărârea nr.48bis din 31.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  octombrie – decembrie 2022
 
Hotărârea   nr. 48/13.10.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale   Comuna 1 Decembrie din județul Ilfov – în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov, precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov  – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 (a doua rundă de atragere de fonduri)
 
Hotărârea   nr.47/ 06.10.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârea nr.21/16.05.2022 adoptată de  Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru  proiectul ”Sistem de supraveghere video în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov”, în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- Componenta 10-Fondul Local ,Investiția I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC  ( sisteme inteligente de management urban/local), Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.
 
Hotărârea nr. 46 din 30.09.2022 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români  aparţinând minorităţii rome din Comuna 1 Decembrie, Judeţul Ilfov, pentru perioada 2022-2027
 
Hotărârea nr.45 din 30.09.2022 privind  aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov
 
Hotărârea nr.44  din 30.09.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgenţă la nivelul Comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov
 
Hotărârea nr. 43 din 30.09.2022 privind  aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei 1Decembrie și a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 6/31.03.2010 , până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 și inițierea demersurilor de actualizare a acestor documentații de urbanism
 
Hotărârea nr. 42 din 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 
Hotărârea nr.41 din 30.09.2022mprivind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, în anul fiscal 2023
 
Hotărârea nr.40 din 30.09.2022 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.08.2022
 
Hotărârea nr. 39 din data de 31.08.2022 aprobarea solicitării  transmiterii  a două imobile din patrimoniul public al Statului  şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în patrimoniul public al  U.AT-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov
 
Hotărârea nr. 38 din data de 31.08.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Comuna 1Decembrie si Asociația Creștem România Împreună, în vederea  plantării unor puieți de tei  pe aliniamentele străzilor Artiștilor, Victoriei și Independenței, în cadrul proiectului ”Plantează în România”
 
Hotărârea nr. 37 din data de 31.08.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, la nivelul comunei 1Decembrie,județul Ilfov, pentru anul școlar 2022-2023.
 
Hotărârea nr. 36 din data de 31.08.2022 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani a imobilului aparținând domeniului public al Comunei 1Decembrie– Bază Sportivă înscris  în CF nr. 57039-1Decembrie, către Clubul Polisportiv „FC 1DECEMBRIE”, pentru desfășurarea activităților și competițiilor sportive.
 
Hotărârea nr. 35 din data de 31.08.2022 privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie și Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi “Lunca București” și “Diana București“, în vederea respectării reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea biodiversității faunei cinegetice și la păstrarea echilibrului cinegetic
 
Hotărârea nr. 34 din data de 31.08.2022 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 20.07.2022
 
Hotărârea nr. 33 din data de 31.08.2022 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie   din data de 30.06.2022

Hotărârea nr. 32 din 20.07.2022 privind aprobarea  documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil  teren intravilan situat în Comuna 1Decembrie, înscris  în C.F. nr. 57159 -1Decembrie

Hotărârea nr. 31 din data de 30.06.2022 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020

Hotărârea nr 30 din data de 30.06.2022 privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020 (Documente asociate link 1, link 2, link 3.)

Hotărârea nr. 29 din data de 30.06.2022 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 16.05.2022

Hotărârea nr. 28 din data de 30.06.2022 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.04.2022 Erată

Hotărârea nr. 27 din data de 30.06.2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii   Inter Prest 1Decembrie S.RL., întocmite pentru anul financiar 2021

Hotărârea nr. 26 din data de 30.06.2022 privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL  (Documente asociate)

Hotărârea nr. 25 din data de 30.06.2022 privind  acordarea unui  mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov( A.D.I.G.I.D.I)

Hotărârea nr. 24 din data de 30.06.2022 prin care se ia act de Acordul de Parteneriat la Actul Adițional nr.8 aferent Contractului POCU (483/4/1/128331), al Proiectului “ Șanse pentru viitor-prin măsuri integrate ” ID POCU 128331 și se aprobă indicatorii financiari prevăzuți în acesta

Hotărârea nr.23 din data de 30.06.2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și U.A.T -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară  „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”

Hotărârea nr.22 din data de 30.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei1 Decembrie     în  perioada iunie 2022 — septembrie 2022

Hotărârea nr. 21 din data de  16.05.2022  privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul – Sistem de supraveghere video – în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/ alte infrastructuri TIC ( sisteme inteligente de management urban/local ), comuna 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 20 din data de  21.04.2022  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 19 din data de  21.04.2022  privind aprobarea regulamentului pentru achiziționarea de imobile-teren în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov și mandatarea Primarului comunei 1 Decembrie pentru reprezentarea comunei 1 Decembrie și îndeplinirea formalităților în vederea achiziționării de către comuna 1 Decembrie, județul Ilfov a unui teren-imobil cu scopul realizării obiectivului de investiție ..Proiect tip – Construcție nouă și dotare creșă, în localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 18 din data de  21.04.2022  privind aprobarea cotizației comunei 1 Decembrie pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa;

Hotărârea nr. 17 din data de  21.04.2022  privind aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentu realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate  pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza comunei 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 16 din data de  21.04.2022  privind aprobarea regulamentului cu privire la constatarea și sancționarea unor fapte, ce constituie contravenții, săvârșite pe raza administrativ teritorială a comunei 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 15 din data de  21.04.2022  privind aprobarea mandatarii reprezentantului comunei să aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă, canalizare, ale Regulamentului Serviciului și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

Hotărârea nr. 14 din data de  21.04.2022  privind aprobarea nominalizării de către Consiliul Local al comunei 1 Decembrie a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 1 Decembrie, județ Ilfov;

Hotărârea nr. 13 din data de  21.04.2022  privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în Consiliul de Administrație și în Comisia de evaluare șiasigurarea calității, funcționale la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, pentru anul școlar 2022-2023;

Hotărârea nr. 12 din data de  21.04.2022  privind finanțarea din bugetul local al comunei 1 Decembrie a burselor școlare pe semestrul II, an școlar 2021-2022, pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 11 din data de 08.03.2022 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov – Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov în vederea realizării proiectului  ,,Ilfov fără țânțari ”;

Hotărârea nr. 10 din data de 08.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant membru și unui reprezentant supleant al Consiliului Local al comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în Comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 9 din data de 08.03.2022 privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna 1 Decembrie în anul școlar 2022 – 2023;

Hotărârea nr. 8 din data de 08.03.2022 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada  MARTIE 2022 – Mai 2022;

Hotărârea nr.7 din data de 11.02.2022 privind darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a două suprafețe de câte 16 mp din imobilul teren intravilan situat în Tarlaua 44, Parcela 140/7/12, NC 57161, aparținând domeniului privat al comunei 1 Decembrie și în Tarlaua 51, Parcela 2075, NC 60859, aparținând domeniului public al comunei 1 Decembrie în vederea amplasării Sirenelor S AV 090 S AV 091, în cadrul proiectului ,,Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională ,, Apele Române’’;

Hotărârea nr.6 din data de 11.02.2022 privind aprobarea modificării HCL nr. 41/29.10. 2021 privind cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul  ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov”;

Hotărârea nr. 5 din data de 11.02.2022 privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea executării – lucrări de asfaltare, a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei 1 Decembrie și administrarea Consiliului Local 1 Decembrie;

Hotărârea nr. 4 din data de 11.02.2022 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea aprobării, stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, în condițiile legii speciale;

Hotărârea nr.3 din data de 11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. pe anul 2022;

Hotărârea nr.2 din data de 11.02.2022 privind aprobarea bugetului Comunei 1 Decembrie pe anul 2022;

Hotărârea nr. 1 din data de 31.01.2022 privind validarea Dispoziției primarului comunei 1 Decembrie nr. 195/23.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2021

 

2021

Hotărârea nr. 56 din data de 29.12.2021 privind completarea și rectificarea HCL nr. 48/16.11. 2021;

Hotărârea nr. 55 din data de 21.12.2021 privind  validarea Dispoziției primarului comunei 1 Decembrie nr. 186/10.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2021 și a Dispoziției primarului comunei 1 Decembrie nr. 187/13.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2021;

Hotărârea nr. 54 din data de 21.12.2021 privind  constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale , prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Floreanu Marinel Bogdan, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta, în cadrul Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 53 din data de 21.12.2021 privind  aprobarea cotizației anuale a UAT comuna 1 Decembrie – Consiliul Local 1 Decembrie, Județul Ilfov, către Asociația Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD;

Hotărârea nr. 52 din data de 21.12.2021 privind  aprobarea  propunerii rețelei școlare ce va funcționa în  comuna 1 Decembrie în anul școlar 2022 – 2023;

Hotărârea nr. 51 din data de 21.12.2021 privind finanțarea din bugetul local al comunei 1 Decembrie a burselor școlare pe semestrul I, an școlar 2021 – 2022, pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 50 din data de 21.12.2021 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada Decembrie 2021 – Februarie 2022;

Hotărârea nr. 49 din data de 16.11.2021 privind  aprobarea  Regulamentului de conformitate a Primăriei comunei 1 Decembrie privind protecția datelor cu caracter personal;

Hotărârea nr. 48 din data de 16.11.2021 privind  aprobarea  depunerii și  implementării proiectului  ,,Achiziționarea unui utilaj pentru curățarea și întreținerea domeniului public al localității 1 Decembrie ‘’ prin Asociația GAL SABAR;

Hotărârea nr. 47 din data de 16.11.2021 privind  aprobarea  organigramei și a statului de funcții aferente aparatului de specialitate al primarului  comunei 1 Decembrie și serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului local al comunei 1 Decembrie ;

Hotărârea nr. 46 din data de 16.11.2021 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  ,, modernizare străzi în  comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 45 din data de 16.11.2021 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  ,, Execuție de lucrări integrate privind ridicarea nivelului în acviferul freatic , lucrări tehnico-edilitare pentru refacerea sistemului de preluare a apelor menajere și pluviale, precum și refacerea infrastructurii de transport din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’

Hotărârea nr. 44 din data de 16.11.2021 privind  actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  ,,Reabilitare termică blocuri din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 43 din data de 16.11.2021 privind  actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  ,,Lucrări de reabilitare și extindere canalizare menajeră zona centrală a  comunei 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 42 din data de 16.11.2021 privind  validarea Dispoziției  primarului comunei 1 Decembrie nr. 150/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2021 și  a Dispoziției  primarului comunei 1 Decembrie nr. 151/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2021;

Hotărârea nr. 41 din data de 29.10.2021 privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimative pentru obiectivul ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 40 din data de 29.10.2021 privind  validarea Dispoziției primarului comunei 1 Decembrie nr. 136/30.09.2021privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2021;

Hotărârea nr. 39 din data de 29.10.2021 privind  aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din comuna 1 Decembrie și a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 38 din data de 21.09.2021 privind  aprobarea unei investiții în sistemul de apă din localitatea 1 Decembrie;

Hotărârea nr. 37 din data de 21.09.2021 privind  aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea alegerii modalității de delegare a serviciului de iluminat public din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 36 din data de 21.09.2021 privind transmiterea în folosință gratuită către SC E – Distibuție Muntenia SA a stâlpilor pe care se vor monta capacitățile energetice de distribuție a energiei electrice din str Morii și str. Intrarea Morii;

Hotărârea nr. 35 din data de 21.09.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2022;

Hotărârea nr. 34 din data de 21.09.2021 privind  aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului anual de execuție a bugetului local 1 Decembrie pe anul 2020;

Hotărârea nr. 33 din data de 21.09.2021 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada Septembrie 2021 – Noiembrie 2021;

Hotărârea nr. 32 din data de 28.07.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat, Anexa nr. 5, aferent Proiectului POCU ,, Șanse pentru viitor  – prin măsuri integrate;

Hotărârea nr. 31 din data de 28.07.2021 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 08/ 28.02.2018;

Hotărârea nr. 30 din data de 28.07.2021 privind finanțarea din bugetul local al comunei 1 Decembrie a burselor școlare pe semestrul II, an școlar 2020 – 2021, pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea  1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 29 din data de 28.07.2021 privind alegerea viceprimarului comunei 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 28 din data de 28.07.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de viceprimar al domnului Potcoveanu Florin Adrian , ca urmare a demisiei și declararea ca vacantă a funcției de viceprimar

Hotărârea nr. 27 din data de 28.07.2021 privind acordarea de mandate speciale  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov;

Hotărârea nr. 26 din data de 28.07.2021 privind punerea la dispoziția ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A.’’ a terenurilor pentru construcția / extinderea /reabilitarea investițiilor aferente acestuia;

Hotărârea nr. 25 din data de 12.05.2021 privind acordarea de mandate speciale  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, în vederea eliberării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători,atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale;

Hotărârea nr. 24 din data de 12.05.2021 privind acordarea de mandate speciale  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente;

Hotărârea nr. 23  din data de 12.05.2021 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada Mai 2021 – Iulie 2021;

Hotărârea nr. 22  din data de 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al societății Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., pe anul  2021;

Hotărârea nr. 21  din data de 22.04.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., întocmite pentru anul financiar 2020;

Hotărârea nr. 20  din data de 22.04.2021 privind aprobarea bugetului  comunei 1 Decembrie pe anul 2021;

Hotărârea nr. 19 din data de 31.03.2021 privind asigurarea continuității Serviciului de salubrizare în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 18  din data de 31.03.2021 privind stabilirea nivelului de salarizare al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei comunei  1 Decembrie cu luna Aprilie 2021;

Hotărârea nr. 17  din data de 31.03.2021 privind aprobarea organigramei , a ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare aferente aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie și  serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie;

Hotărârea nr. 16  din data de 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie;

Hotărârea nr. 15 din data de 31.03.2021 privind aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare 

Hotărârea nr. 14 din data de 31.03.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2024, a Planului Local de acțiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți  la nivelul Comunei  1 Decembrie;

Hotărârea nr. 13 din data de 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară organizat la nivelul comunei 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 12 din data de 31.03.2021 privind aprobarea transmiterii către Guvernul României a solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al comunei 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 11 din data de 31.03.2021 privind transmiterea  în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a imobilului în suprafață de 3368 mp, NC 56873, pe durata construirii de locuințe prin programul  ,,Locuințe pentru tineri’’;

Hotărârea nr. 10 din data de 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru repartizarea și închirierea locuințelor pentru romi construite prin ANL, administrarea și exploatarea acestora precum și a Graficului – calendar de lucru, a Comisiei Tehnice de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor ANL, în vederea întocmirii ,,Listei de prioritate pentru repartizarea locuimțelor ANL’’;

Hotărârea nr. 9 din data de 31.03.2021 privind încetarea calității de membru a comunelor Snagov, județul Ilfov și Bărbulești, județul Ialomița din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro – Apa;

Hotărârea nr. 8 din data de 26.02.2021 privind însușirea Raportului de evaluare pentru proprietatea rezidențială, situată în str. Victoriei, nr. 39, com. 1 Decembrie, având NC 58813 și demarării procedurilor de achiziție ale acesteia;

Hotărârea nr. 7 din data de 26.02.2021 privind mandatarea reprezentantului comunei 1 Decembrie, județul Ilfov să aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă , canalizare , ale Regulamentului Serviciului și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro – Apa să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;

Hotărârea nr. 6 din data de 26.02.2021 privind mandatarea reprezentantului comunei să aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă , canalizare , ale Regulamentului Serviciului și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro – Apa să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;

Hotărârea nr. 5 din data de 26.02.2021 privind retragerea și încetarea calității de membru a comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local 1 Decembrie , din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,, Eco&Iluminat Sud – Est” și vânzarea pachetului de acțiuni deținut în cadrul SC Ecovol SA;

Hotărârea nr. 4 din data de 26.02.2021 privind aprobarea primirii comunei Snagov ca nou membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,, Eco&Iluminat Sud-Est’’ și modificarea Actului Constitutiv și a Statului asociației;
Hotărârea nr. 3 din data de 26.02.2021 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada Februarie  2021 – Aprilie 2021;

Hotărârea nr. 2 din data de 29.01.2021 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei 1 Decembrie, județul Ilfov;

Hotărârea nr. 1 din data de 29.01.2021 privind schimbarea denumirii străzii  ,,Ion Antonescu” din localitatea  1 Decembrie, județul Ilfov;

 

2020

Hotărârea nr. 37 din data de 18.12.2020 privind aderarea comunei 1 Decembrie la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Ilfov; 

Hotărârea nr. 36 din data de 18.12.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov; 

Hotărârea nr. 35 din data de 18.12.2020 privind aprobarea propunerii rețelei  școlare ce va funcționa în comuna 1 Decembrie în anul școlar 2021 -2022 ;   

Hotărârea nr. 34 din data de 18.12.2020 privind finanțarea din bugetul local  al comunei 1 Decembrie a burselor școlare pe semestrul I, an școlar 2020 – 2021, pentru elevii Școlii  Gimnaziale nr. 1 din localitatea 1 Decembrie , județul Ilfov ;   

Hotărârea nr. 33 din data de 18.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei 1 Decembrie  în Consiliul de Administrație și în Comisia de evaluare și asigurarea calității, funcționale la nivelul  Școlii Gimnaziale Nr. 1 din localitatea 1 Decembrie , județul Ilfov, pentru anul școlar 2020 – 2021 ;

Hotărârea nr. 32 din data de 18.12..2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2021 ;   

Hotărârea nr. 31 din data de  12.11.2020 privind suportarea din Bugetul local a sumei de 32.351,30 lei , reprezentând cheltuieli pentru plata utilităților a Oficiului Poștal și Postului de Poliție din localitatea 1 Decembrie  ; 

Hotărârea nr. 30 din data de  12.11.2020 privind alipirea imobilului situat în strada 8 Martie , nr. 6, NC 58819 cu imobilul situat în strada 8 Martie , nr. 12, NC 58822 ; 

Hotărârea nr. 29 din data de  12.11.2020 privind revocarea HCL  nr. 16/24.03.2020 privind aderararea comunei 1 Decembrie  la Asociația de Dezvoltare ntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov; 

Hotărârea nr. 28 din data de  12.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei 1 Decembrie , județul Ilfov; 

Hotărârea nr. 27 din data de  12.11.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului local al comunei 1 Decembrie, Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia în mandatul 2020 – 2024; 

Hotărârea nr. 26 din data de  12.11.2020 privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului  Local comunei 1 Decembrie , județul Ilfov, prin vot secret, în mandatul 2020 – 2024; 

Hotărârea nr. 25 din data de  12.11.2020 privind alegerea Președintelui de  ședință pentru perioada  Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021; 

Hotărârea nr. 24 din data de  12.11.2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 1 Decembrie , județul Ilfov, pentru mandatul 2020 – 2024;   

Hotărârea nr. 23 din data de 10.07.2020 privind aprobarea includerii obiectivului de investiții ,, Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna 1 Decembrie , județul Ilfov’’ în Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu, precum și aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ;

Hotărârea nr. 22 din data de 26.06.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între comuna 1 Decembrie, Asociația Sfântul Stelian, SC Alma Vision SRL și Școala Gimnazială Nr. 1, conform Actelor Adiționale  Nr. 2 și 3, în vederea implementării proiectului Șanse pentru Viitor – Prin Măsuri Integrate , ID POCU 128331 ;

Hotărârea nr. 21 din data de 26.06.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al  comunei 1 Decembrie ;

Hotărârea nr. 20 din data de 26.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2020 ;

Hotărârea nr. 19 din data de 26.06.2020 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco & Iluminat Sud – Est să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA să aprobe Regulamentul și Caietul de Sarcini al serviciului de salubrizare ;

Hotărârea nr. 18 din data de 26.06.2020 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada Iunie – August 2020 ;

Hotărârea nr. 17 din data de 29.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/19.06.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI-S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip ,, Construire sală de sport cu tribuna de 180 de locuri, comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’;

Hotărârea nr. 16 din data de 24.03.2020 privind aprobarea aderării comunei 1 Decembrie  la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea  Integrată a Deșeurilor Ilfov;

Hotărârea nr. 15 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea delegării  gestiunii serviciului de transport public local de călători;

Hotărârea nr. 14 din data de 24.03.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., întocmite pentru anul financiar 2019;

Hotărârea nr. 13 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.2/26.02.2019 încheiat cu societatea Ecotrans STCM S.R.L.;

Hotărârea nr. 12 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari S.A.;

Hotărârea nr. 11 din data de 24.03.2020 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București  – Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 7 la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Tranport București STB – S.A.;

Anexa la Hotărârea nr. 11 din data de 24.03.2020

Hotărârea nr. 10 din data de 28.02.2020 privind validarea mandatului de consilier local în consiliul local al Comunei 1 Decembrie al domnului Savu Alexandru, declarat supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

Hotărârea nr. 9 din data de 28.02.2020 privind aprobarea tarifului pentru serviciile de salubritate practicate persoanelor juridice de pe raza comunei 1 Decembrie de către societatea Ecovol S.A.;

Hotărârea nr. 8 din data de 28.02.2020 privind alegerea Președintelui de ședință pentru perioada martie  – mai 2020;

Hotărârea nr. 7 din data de 28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. pe anul 2020;

Hotărârea nr. 6 din data de 28.02.2020 privind aprobarea bugetului comunei  1 Decembrie pe anul 2020;

Hotărârea nr. 5 din data de 13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Tănase Cristina – Daniela;

Hotărârea nr. 4 din data de 13.02.2020 privind aprobarea cotizației comunei 1 Decembrie pe anul 2020, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro Apa;

Hotărârea nr. 3 din data de 30.01.2020 privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului comunei 1 Decembrie, județul  Ilfov;

Hotărârea nr. 2 din data de 30.01.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov;

Hotărârea nr. 1 din data de 30.01.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie, pentru anul școlar 2020 – 2021;

 

2019                                             

HOTARAREA nr. 29 din 27.11.2019 MODIFICARE REGULAMENT SPCLEP si ROF   

HOTARAREA nr. 30 din 27.11.2019 Aprobare Impozite si Taxe Locale 2020 si ANEXA

 

2016

Hotararea Consiliului Local nr. 1 /2016

Hotararile Consiliului Local cu nr. 2-6 /2016

Hotararile Consiliului Local cu nr. 7 -24 /2016

Hotararile Consiliului Local cu nr. 25-30 /2016

Hotararea Consiliului Local nr. 31 /2016

Hotararile Consiliului Local nr. 32-38 /2016

Hotararile Consiliului Local nr. 39-52 /2016

 

2015

HOTARAREA nr. 1 din 09.01.2015 APROBARE Utilizarea suma 69.266 lei
HOTARAREA nr. 2 din  26.02.2015 DEZMEMBRARE si trecere teren din  domeniul Public in domeniu privat
HOTARAREA nr. 3 din 26.02.2015 APROBARE BUGET Local 2015
HOTARAREA nr. 4 din 26.02.015 APROBARE BUGET INTER PREST 2015
HOTARAREA nr. 5 din 26.02.2015 -APROBARE structura scolara 2015 – 2016
HOTARAREA nr. 6 din 26 februarie 2015 APROBARE COTIZATIE ADI EURO-APA – 2015
HOTARAREA nr. 7 din 31 MARTIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 8 din 31 Martie 2015 APROBARE PLAN FP 2015
HOTARAREA nr. 9 din 31.03.2015 Aprobare CONT  Executie buget 2014 si Sit Fin 2014
HOTARAREA nr. 10 din 31.03.2015 MODIFICARE Art. 4  din HCL 1 Decembrie  2_26.02.2015
HOTARAREA nr. 11 din  31.03.2015 APROBARE Taxe Atestat Producator 2015
HOTARAREA nr. 12 din 31 martie 2015 AFILIERE 1 Decembrie la ADI – SALUBRITATE – Voluntari – Petrăchioaia
HOTARAREA nr. 13  din 30.04.2015 Incetare Mandat prin demisie consilier DIMITRIU Victor Florin
HOTARAREA nr. 14 din 30 aprilie 2015 ATRIBUIRE Denumiri strazi comuna 1 Decembrie
HOTARAREA nr. 15 din 30 aprilie 2015  Aprobare Situatii Financiare 2014  SC INTER PREST SRL
HOTARAREA nr. 16 din 30 aprilie 2015 INFIINTARE COMISIE Spec Inventar Dom Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 17 din 30.04.2015 Modif si COMPL Inventar Domeniul  Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 18  din 30 Aprilie 2015 VALIDARE  Mandat consilier supleant
HOTARAREA nr. 19 din 4 Mai 2015 PARTICIPARE – 1 Decembrie la GAL – PNDR 2014-2020, Măsura19, sub-măsura 19.1
HOTARAREA nr. 20 din 4 IUNIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 21 din 4 Iunie 2015 ASOCIERE cu CJI si Mun Bucuresti ADI Transport Metropolitan
HOTARAREA nr. 22  din 18.06.2015 – APROBARE Contractarea Împrumut 2015
HOTARAREA nr. 23 din 18 iunie 2015 Aprobare Indicatori Tehnico-economici-Blocuri locuinte
HOTARAREA nr. 24 din 18.06.2015 MAJORARE capital social SC ECOVOL SA
HOTARAREA nr. 24 din 18 iunie 2015  MAJORARA CAPITAL EURO APAVOL
HOTARAREA nr. 25  din 02.07.2015 Retragere Membrii ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 26 din 2 iulie 2015 Modif ACT si STATUT ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 27 din 2 iulie 2015 Prelungire Contract RATB
HOTARAREA nr. 28 din 02.07.2015 – Aprobare TARIFE spatii PIATA
HOTARAREA nr. 29 din 22.07.2015 RECTIFICARE BUGET  2015 Bug Imprumut Intern
HOTARAREA nr. 30 din 04.08_2015 APROBARE ORGANIGRAMA
HOTARAREA nr. 31 din 19.08.2015 RECTIFICARE BUGET 2 2015
HOTARAREA nr. 32 _  43 _ 30.09.2015
HOTARAREA nr. 44_29.10.2015 Validarea mandate consilieri supleanti UNPR
HOTARAREA nr. 45_29.10.2015 ITL 2016

HOTARAREA nr.48

 

2014

HCL nr. 2/21.01.2014, privind primirea unui nou membru si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Euro-Apa
HCL nr. 3/21.01.2014, privind aprobarea asocierii Consiliului local al comunei 1 Decembrie si Consiliul judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public „Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala din comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”
HCL nr. 4/11.02.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 5/11.02.2014, privind stabilirea taxei de salubritate pe raza administrativa a comunei 1 Decembrie
HCL nr. 6/11.02.2014, privind aprobarea cotizatiei pe anul2014 a comunei 1 Decembrie pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa
HCL nr. 7/25.02.2014, privind aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2014
HCL nr.8/25.02.2014, privind modificatea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 28/30.10.2013 privind aprobarea participarii alaturi de Consiliul Local Voluntari si Consilul Local Sinesti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A.
HCL nr. 9/27.03.2014, privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2014-2015
HCL nr. 10/27.03.2014, privind aprobarea includerii unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 11/27.03.2014, privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov cu proiectu privind „Extindere scoala generala in Comuna . 1 Decembrie, judetul Ilfov” in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, sesiunea de depunere de proiecte 12 martie-16mai 2014
HCL nr. 12/22.05.2014, privind alegerea Presedintelui de sedinta
HCL nr. 13/22.05.2014, privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului anual de executie a bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 14/22.05.2014, privind aproparea situatiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.R.L. intocmite pentru anul financiar 2013
HCL nr. 15/22.05.2014, privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 16/22.05.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 17/22.05.2014, privind aprobarea contractului de transport public de calatori desfasurat de RATB intre Municipiul Bucuresti si comuna 1 Decembrie pe linia de autobuz 471

HCL nr 1/09.01.2013 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare
HCL nr. 2/28.02.2013 privind Aprobarea organizării retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2013-2014 

 

2013


HCL nr. 4/28.02.2013 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 6.815.640 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
HCL nr. 5/28.02.2013 privind Finanţarea de către Comuna 1 Decembrie a cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performaţelor energetice a blocurilor de locuinţe corespunzătoare procentului de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari  
HCL nr. 6/14.03.2013  privind Alegerea Presedintelui de Sedinta
HCL nr. 8/09.04.2013 privind Aprobarea executiei bugetului local al Comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul I din anul 2013
HCL nr. 9/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului anual de executie a bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 10/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.RL. întocmite pentru anul financiar 2012
HCL nr. 11/30.04.2013 privind Aprobarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013
Nr. 12: 2013 HOTARARE nr. 12 din 30.04.2013 privind Aprobarea asocierii Comunei 1 Decembrie prin Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie cu judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov, in vederea accesarii fondurilor aferente Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicator (TIC) pentru Sectoarele Privat si Public, Domeniul Major de Interventie 2 – „Dezvoltarea si Cresterea Eficientei Serviciilor Publice Electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvemare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,” prin aplicarea cu proiectul „Imbunatatirea Calitatii Serviciilor Oferite Populatiei pentru Utilizarea Registrului Agricol”
HCL nr. 13/30.04.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna 1 Decembrie
HCL nr. 19/29.07.2013, privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, Judeţul Ilfov
HCL nr. 20/29.07.2013, privind revocarea H.C.L. nr. 27/30.09.2011 privind acceptarea donatiei şi preluarea în administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie a retelei de iluminat stradal situata in comuna 1 Decembrie sos. Bucuresti-Giurgiu, km. 18, nr. 264 de la SC Green City Construct SRL
HCL nr. 21/28.08.2013, privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional
HCL nr. 22/17.09.2013, pentru aprobarea retragerii comunei 1 Decembrie din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ ADIA-Ilfov”
HCL nr. 23/17.09.2013, privind asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO APA
HCL nr. 25/30.10.2013, pentru revocarea H.C.L. nr. 7/14.03.2013 privind aprobarea cumpărării unui teren in suprafaţă de 2346mp situat în intravilanul comunei 1 Decembrie
HCL nr. 26/30.10.2013, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 37/23.11.2012 cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL şi nr. 3/28.02.2013 privind aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice amplasate in complexul rezidenţial Green City
HCL nr. 27/30.10.2013, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014
HCL nr. 28/30.10.2013, privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local Sineşti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A
HCL nr. 30/30.10.2013, privind înfiinţarea unui cabinet de asistenţă medicală şcolară în cadrul Instituţiei de învăţământ – Şcoala Gimnazială nr. 1, situată în str. Şos. Giurgiului, nr. 220, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform Ordinului nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr. 32/11.11.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 33/04.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 34/19.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 35/23.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013

 

2012

HCL nr. 27/27.09.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinta HCL nr. 28/27.09.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 29/27.09.2012, privind numirea Consiliului de Administratie al Clubului PoliSportiv „F.C. 1 Decembrie”, aprobarea schimbarii sediului si aprobarea infiintarii sectiei de sah in cadrul clubului HCL nr. 30/27.09.2012, pentru modificarea Hotararii nr. 13/10.05.2012 HCL nr. 31/31.10.2012, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 HCL nr. 32/31.10.2012,  privind aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie in Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „ADIA-Ilfov” HCL nr. 33/31.10.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie intocmita pentru trimestrul III din anul 2012 HCL nr. 34/31.10.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 35/23.11.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 36/23.11.2012,  privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) pentru asigurareaimplementiirii StrategieiGuvemului de incluziunea ceta1enilor romani apartinand minoritatilor rome din comuna 1 Decembrie HCL nr. 37/23.11.2012, cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL HCL nr. 38/23.11.2012, privind aprobarea Regulamentului şi delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al comunei 1 Decembrie către SC Inter Prest 1 Decembrie SRL HCL nr. 39/21.12.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinţă HCL nr. 40/21.12.2012, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a unor mandate de consilier local HCL nr. 41/21.12.2012, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/27.08.2012 prin care a fost aprobată mandatarea executivului privind demararea procedurilor pentru achizitia unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice HCL nr. 42/21.12.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 43/21.12.2012, privind însuşirea stemei comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov HCL nr. 44/28.12.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2013 HCL nr. 45/28.12.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul IV din anul 2012[