2023

HOTĂRÂREA nr. 51/ 31.08.2023 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar  reprezentând cheltuieli de înmormântare doamnei Colesnic Ilona -Medea

HOTĂRÂREA nr.50/31.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru   pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, la nivelul comunei 1Decembrie, județul Ilfov, pentru anul școlar 2023-2024

HOTĂRÂREA nr.49/ 31.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  ,,Reabilitare termică blocuri din comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov”

HOTĂRÂREA nr.48/ 31.08.2023 privind aprobarea implementării și finanțării  la  nivelul U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, a programului  social ,, Masa caldă pentru locuitorii comunei 1 Decembrie, din județul Ilfov” în scopul prevenirii şi combaterii  marginalizării sociale

HOTĂRÂREA nr. 47/ 31.08.2023 privind preluarea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov

a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al Comunei 1Decembrie, date în administrare prin H.C.L nr.5/11.02.2022

HOTĂRÂREA nr.46/ 31.08.2023 privind înființarea de trasee turistice/expres în regiunea București – Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres

HOTĂRÂREA nr. 45/ 31.08.2023 privind modificarea HotărâriiConsiliului Local 1Decembrie  nr. 43/12.07.2023

HOTĂRÂREA Nr.44 din 31.08.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 12.07.2023

HOTĂRÂREA Nr.43 din 12.07.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

HOTĂRÂREA Nr.42 din 12.07.2023 privind aprobarea implementării proiectului  „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN DOTAREA CU UN AUTOȘASIU – UN PAS ÎNAINTE PENTRU O COMUNITATE  MAI CURATĂ ȘI EFICIENTĂ”, ce urmează a fi depus de U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul  Măsurii 6.2 ,, Dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale’’, măsură propusă în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL SABAR ILFOV-SUD, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

HOTĂRÂREA Nr.41 din 12.07.2023 privind aprobarea  implementării proiectului  „VIITORUL DE ASTĂZI- EXPLORÂND FRONTIERELE TEHNOLOGIEI ȘI CREATIVITĂȚII”  ce urmează a fi depus de U.AT-Comuna 1Decembrie,  în cadrul  Măsurii  6.4 – Incluziunea socială a minorităților , măsură propusă în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  a GAL SABAR ILFOV-SUD, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

HOTĂRÂREA Nr.40 din 12.07.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 15.06.2023

HOTĂRÂREA Nr.39 din 12.07.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 30.05.2023

HOTĂRÂREA Nr.38 din 12.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  iulie- septembrie 2023

HOTĂRÂREA Nr.37 din 15.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 1Decembrie din județul Ilfov și   Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov – Consiliul Județean,în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație,
Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ”Microbuze electrice pentru elevi”.

HOTĂRÂREA Nr.36 din 15.06.2023 privind  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HOTĂRÂREA Nr.35 din 15.06.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare  între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, U.A.T-Comuna 1Decembrie, Spitalul Clinic Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A  pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov, prin ochii tăi”.

HOTĂRÂREA Nr.34 din 30.05.2023 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (GLL)  și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a grupului,  în vederea asigurării implementării  Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov.

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 30.05.2023 privind  aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală,în  cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ  SABAR ILFOV SUD

HOTĂRÂREA   Nr.32 din 30.05.2023 privind aprobarea Statutului Comunei 1Decembrie, județul Ilfov

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 30.05.2023 privind acordarea de  mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 30.05.2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., întocmite pentru anul financiar 2022

HOTĂRÂREA Nr.29 din 30.05.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 28.04.2023

HOTĂRÂREA Nr.28 din 28.04.2023 privind aprobarea asocierii U.A.T-Comuna 1 Decembrie- Consiliul Local  1 Decembrie,  cu Județul Ilfov- Consiliul Județean, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiție  ,, Construire clădire P+1 cu funcțiunea AFTERSCHOOL în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov”.

HOTĂRÂREA Nr.27 din 28.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu și a contractării de către Comuna 1Decembrie a acestui program pentru un număr de 100 de autovehicule uzate .
HOTĂRÂREA Nr.26 din 28.04.2023 privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei 1 Decembrie – județ Ilfov, începând cu luna Aprilie 2023.

HOTĂRÂREA Nr.25 din 28.04.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 11.04.2023.

HOTĂRÂREA Nr.24  din 11.04.2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Construire clădire P+1 cu funcțiunea  AFTERSCHOOL  în Comuna  1 Decembrie, județul Ilfov’’,  a devizului general,  memoriului tehnic și  planurilor tehnice aferente

HOTĂRÂREA Nr.23 din 11.04.2023 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr.833/24.04.2020  pentru suprafața locativă cu destinația de locuință situată în Comuna 1Decembrie, str.Artiștilor, nr.61E, bloc: PK 27, sc.1, etj.1, ap.5

HOTĂRÂREA Nr.22/11.04.2023 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie  a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul  comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.

HOTĂRÂREA Nr.21 din 11.04.2023 privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică  precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI)  pentru delegarea gestiunii activității în cauză.

HOTĂRÂREA Nr.20 din 11.04.2023 privind mandatarea reprezentantului U.A.T-Comuna 1Decembrie în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației.

HOTĂRÂREA Nr.19 din 11.04.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.03.2023.

HOTĂRÂREA Nr.18 din 11.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  aprilie- iunie 2023.

HOTĂRÂREA Nr.17 din 13.03.2023 privind încetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr.3/12.06.2003, înregistrat la Primăria Comunei 1Decembrie sub nr.3294/12.06.2003 și a actelor adiționale
nr. 2003/15.03.2004 și  nr. 6137/ 04.08.2014 încheiate între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie în calitate de concedent  și S.C TRUCKSTORE IMAD S.R.L în calitate de concesionar.

HOTĂRÂREA Nr.16 din 13.03.2023 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi executare a activităţii de dispecerat taxi pe raza U.A.T-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.

HOTĂRÂREA Nr.15 din 13.03.2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

HOTĂRÂREA Nr.14 din 13.03.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna 1 Decembrie la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație și a proiectului cu denumirea   ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov’’

HOTĂRÂREA Nr.13 din 13.03.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 10.02.2023.

 HOTĂRÂREA Nr.12 din 10.02.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie, Județul Ilfov – Consiliul Județean și Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește” 

 HOTĂRÂREA Nr.11 din 10.02.2023  privind aprobarea procesului verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată  a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de  06.02.2023

HOTĂRÂREA Nr.10 din 10.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuiel al societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.R.L. pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.9 din 10.02.2023 privind aprobarea bugetului Comunei 1 Decembrie pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.8 din 10.02.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.01.2023

HOTĂRÂREA  Nr.7/ 06.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 1Decembrie nr.54/ 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul  ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”

Anexa 1. SO_SMID Ilfov_C&T_2022.12.27 (Rev.1)

HOTĂRÂREA Nr.6 din 31.01.2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din  Comuna 1 Decembrie  pentru anul şcolar 2023-2024

HOTĂRÂREA Nr.5 din 31.01.2023 privind aprobarea decontării cheluielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1Decembrie, județul Ilfov

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 31.01.2023 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 198/27.12.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.3 din 31.01.2023 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 1 Decembrie,  Județul Ilfov – Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea realizării proiectului  „ Ilfov fără țânțari ”

HOTĂRÂREA Nr.2 din 31.01.2023 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.12.2022.

HOTĂRÂREA Nr.1 din 31.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov  în  perioada  ianuarie- martie 2023.

2022

Hotărârea Nr. 71/ 21.12.2022 privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi  desfășurat pe raza comunei 1Decembrie, județul Ilfov .

Hotărârea Nr.70/21.12.2022 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 188/ 12.12.2022 referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022.

Hotărârea Nr.69/ 21.12.2022 privind aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare a locuințelor sociale pentru romi destinate închirierii , construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin programul „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”, în Comuna 1Decembrie.

Hotărârea Nr.68/21.12.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.12.2022

Hotărârea Nr.67 din 21.12.2022 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 29.11.2022

Hotărârea Nr.66  din 13.12.2022 privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Hotărârea Nr.65/29.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local aferent investiției ’’Schimbare Funcțiune și Reglementări din zona industrială (A) în zone de locuințe  (L), în scopul construirii de locuințe și funcțiuni complementare”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, beneficiar S.C. NAVARO RESIDENCE ESTATE S.R.L
 
Hotărârea Nr. 64 din 29.11.2022 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Comuna 1Decembrie să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru  ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020”, actualizată, precum și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.
 
Hotărârea Nr.63 din 29.11.2022  privind însușirea documentației tehnice cadastrale de apartamentare    și înscrierea în cartea funciară a 3 construcții identificate prin numerele cadastrale    63379-C1, 63380-C1, 63381-C1 situate pe terenul aparținând domeniului privat al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov din strada  Intrarea Oituz, nr.17
 
Hotărârea Nr. 62 din 29.11.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 
Hotărârea Nr. 61 din 29.11.2022 privind modificarea și completarea Anexei  la Hotărârea Consiliului Local 1Decembrie  nr.39/31.08.2022 privind  aprobarea solicitării  transmiterii  a două imobile din patrimoniul public al Statului  şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ,în patrimoniul public al U.AT-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov
 
Hotărârea Nr. 60 din 29.11.2022 privind aprobarea împuternicirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public Bucureşti–Ilfov, de a înfiinţa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona şi, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local
 
Hotărârea Nr. 59 din 29.11.2022 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei 1 Decembrie nr. 170/01.11.2022
referitoare la majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 
Hotărârea Nr. 58 din 29.11.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială(UAT) Comuna 1Decembrie, județul Ilfov având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale  în cadrul proiectului   ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963
 
Hotărârea Nr.57 din 29.11.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna 1Decembrie, județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023
 
Hotărârea Nr.56 din 29.11.2022 privind aprobarea procesului verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.10.2022
 
Hotărârea Nr.55/31.10.2022privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)
 
Hotărârea Nr.54/31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”. (Anexa 1 si Indicatori tehnico-economici)
 
Hotărârea Nr.53/31.10.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a unui sprijin financiar persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani și familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate  pe raza Comunei 1Decembrie, Județul Ilfov.
 
Hotărârea Nr.52/31.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 1Decembrie în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru Evaluarea Calității ( CEAC) al Școlii Gimnaziale nr.1,  din localitatea 1Decembrie pentru anul școlar 2022-2023.
 
Hotărârea Nr.51 din 31.10.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 13.10.2022
 
Hotărârea Nr.50 din 31.10.2022  privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 06.10.2022
 
Hotărârea Nr.49 din 31.10.2022 privind aprobarea Procesului Verbal  de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 30.09.2022.
 
Hotărârea nr.48bis din 31.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov în  perioada  octombrie – decembrie 2022
 
Hotărârea   nr. 48/13.10.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale   Comuna 1 Decembrie din județul Ilfov – în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov, precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov  – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 (a doua rundă de atragere de fonduri)
 
Hotărârea   nr.47/ 06.10.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârea nr.21/16.05.2022 adoptată de  Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru  proiectul ”Sistem de supraveghere video în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov”, în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- Componenta 10-Fondul Local ,Investiția I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC  ( sisteme inteligente de management urban/local), Comuna 1Decembrie, județul Ilfov.
 
Hotărârea nr. 46 din 30.09.2022 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români  aparţinând minorităţii rome din Comuna 1 Decembrie, Judeţul Ilfov, pentru perioada 2022-2027
 
Hotărârea nr.45 din 30.09.2022 privind  aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov
 
Hotărârea nr.44  din 30.09.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgenţă la nivelul Comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov
 
Hotărârea nr. 43 din 30.09.2022 privind  aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei 1Decembrie și a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 6/31.03.2010 , până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 și inițierea demersurilor de actualizare a acestor documentații de urbanism
 
Hotărârea nr. 42 din 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022
 
Hotărârea nr.41 din 30.09.2022mprivind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, în anul fiscal 2023
 
Hotărârea nr.40 din 30.09.2022 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 31.08.2022
 
Hotărârea nr. 39 aprobarea solicitării  transmiterii  a două imobile din patrimoniul public al Statului  şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în patrimoniul public al  U.AT-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov
 
Hotărârea nr. 38 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Comuna 1Decembrie si Asociația Creștem România Împreună, în vederea  plantării unor puieți de tei  pe aliniamentele străzilor Artiștilor, Victoriei și Independenței, în cadrul proiectului ”Plantează în România”
 
Hotărârea nr. 37 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, la nivelul comunei 1Decembrie,județul Ilfov, pentru anul școlar 2022-2023.
 
Hotărârea nr. 36 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani a imobilului aparținând domeniului public al Comunei 1Decembrie– Bază Sportivă înscris  în CF nr. 57039-1Decembrie, către Clubul Polisportiv „FC 1DECEMBRIE”, pentru desfășurarea activităților și competițiilor sportive.
 
Hotărârea nr. 35 privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie și Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi “Lunca București” și “Diana București“, în vederea respectării reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea biodiversității faunei cinegetice și la păstrarea echilibrului cinegetic
 
Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 20.07.2022
 
Hotărârea nr. 33 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie   din data de 30.06.2022

Hotărârea nr. 32 din 20.07.2022 privind aprobarea  documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil  teren intravilan situat în Comuna 1Decembrie, înscris  în C.F. nr. 57159 -1Decembrie

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020

Hotărârea nr 30 privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020 (Documente asociate link 1, link 2, link 3.)

Hotărârea nr. 29 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 16.05.2022

Hotărârea nr. 28 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.04.2022 Erată

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii   Inter Prest 1Decembrie S.RL., întocmite pentru anul financiar 2021

Hotărârea nr. 26 privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL  (Documente asociate)

Hotărârea nr. 25 privind  acordarea unui  mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov( A.D.I.G.I.D.I)

Hotărârea nr. 24 prin care se ia act de Acordul de Parteneriat la Actul Adițional nr.8 aferent Contractului POCU (483/4/1/128331), al Proiectului “ Șanse pentru viitor-prin măsuri integrate ” ID POCU 128331 și se aprobă indicatorii financiari prevăzuți în acesta

Hotărârea nr.23 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și U.A.T -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară  „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”

Hotărârea nr.22 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei1 Decembrie     în  perioada iunie 2022 — septembrie 2022

HCL nr. 21

HCL nr. 20

HCL nr. 19

HCL nr. 18

HCL nr. 17

HCL nr. 16

HCL nr. 15

HCL nr. 14

HCL nr. 13

HCL nr. 12

HCL nr. 11

HCL nr. 10

HCL nr. 9

HCL nr. 8

HCL nr. 7

HCL nr. 6

HCL nr. 5

HCL nr. 4

HCL nr. 3

HCL nr. 2

HCL nr 1

 

2021

HCL nr. 56

HCL nr. 55

HCL nr. 54

HCL nr. 53

HCL nr. 52

HCL nr. 51

HCL nr. 50

HCL nr. 49

HCL nr. 48

HCL nr. 47

HCL nr. 46

HCL nr. 45

HCL nr. 44

HCL nr. 43

HCL nr. 42

HCL nr. 41

HCL nr. 40

HCL nr. 39

HCL nr. 38

HCL nr. 37

HCL nr. 36

HCL nr. 35

HCL nr. 34

HCL nr. 33

HCL nr. 32

HCL nr. 31

HCL nr. 30

HCL nr.29

HCL nr. 28

HCL nr. 27

HCL nr. 26

HCL nr. 25

HCL nr. 24

HCL Situatii financiare 2020 Interprest

HCL Buget UATC 1 Decembrie

HCL Buget 2021 Interprest

HCL nr 19

HCL nr 18

HCL nr 17

HCL nr 16

HCL nr 15

HCL nr 14

HCL nr 13

HCL nr 12

HCL nr 11

HCL nr 10

HCL nr 9

Hotararea HCL privind insusirea raportului de evaluare pentru proprietatea rezidentiala situata in str. Victoriei

Hotararea HCL privind mandatarea reprezentantului comunei sa aprobe unele modificari

Hotararea HCL privind retragerea si incetarea calitatii de membru a comunei 1 Decembrie

Hotararea HCL privind aprobarea primirii comunei Snagov ca nou membru
Hotararea HCL privind alegerea presedintetul de sedinta pentru perioada Februarie-Aprilie 2021

Hotararea HCL privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei 1 Decembrie, Ilfov

Hotararea HCL privind schimbarea denumirii strazii Ion Antonescu din localitatea 1 Decembrie, Ilfov.

 

2020

HCL privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov

HCL privind aderarea comunei 1 Decembrie la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a deșeurilor Ilfov

HCL privind aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa in comuna 1 Decembrie in anul scolar 2021-2022

HCL privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei 1 Decembrie in Consiliul de Administrație si in Comisia de evaluare si asigurarea calitații la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1

HCL privind finanțarea burselor școlare pe semestrul I an scolar 2020-2021

HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in comuna 1 Decembrie in anul fiscal 2021

HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii Iulie 2020

Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali

Hotărâre privind constituirea unei comisii necesare in cazul adoptarii hotărârilor Consiliului Local

Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședinta pentru perioada Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Hotărâre privind raportarea din bugetul local a unei sume pentru plata utilitaților Oficiului Postal si Postului de Poliție din localitatea 1 Decembrie

Hotărâre privind alipirea a doua imobile din strada 8 Martie

Hotărâre privind revocarea HCL 1624.24.03.2020

Hotărâre privind alegerea viceprimarului

Hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate

 

2019                                             

HOTARAREA nr. 29 din 27.11.2019 MODIFICARE REGULAMENT SPCLEP si ROF   

HOTARAREA nr. 30 din 27.11.2019 Aprobare Impozite si Taxe Locale 2020 si ANEXA

 

2016

Hotararea Consiliului Local nr. 1 /2016

Hotararile Consiliului Local cu nr. 2-6 /2016

Hotararile Consiliului Local cu nr. 7 -24 /2016

Hotararile Consiliului Local cu nr. 25-30 /2016

Hotararea Consiliului Local nr. 31 /2016

Hotararile Consiliului Local nr. 32-38 /2016

Hotararile Consiliului Local nr. 39-52 /2016

 

2015

HOTARAREA nr. 1 din 09.01.2015 APROBARE Utilizarea suma 69.266 lei
HOTARAREA nr. 2 din  26.02.2015 DEZMEMBRARE si trecere teren din  domeniul Public in domeniu privat
HOTARAREA nr. 3 din 26.02.2015 APROBARE BUGET Local 2015
HOTARAREA nr. 4 din 26.02.015 APROBARE BUGET INTER PREST 2015
HOTARAREA nr. 5 din 26.02.2015 -APROBARE structura scolara 2015 – 2016
HOTARAREA nr. 6 din 26 februarie 2015 APROBARE COTIZATIE ADI EURO-APA – 2015
HOTARAREA nr. 7 din 31 MARTIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 8 din 31 Martie 2015 APROBARE PLAN FP 2015
HOTARAREA nr. 9 din 31.03.2015 Aprobare CONT  Executie buget 2014 si Sit Fin 2014
HOTARAREA nr. 10 din 31.03.2015 MODIFICARE Art. 4  din HCL 1 Decembrie  2_26.02.2015
HOTARAREA nr. 11 din  31.03.2015 APROBARE Taxe Atestat Producator 2015
HOTARAREA nr. 12 din 31 martie 2015 AFILIERE 1 Decembrie la ADI – SALUBRITATE – Voluntari – Petrăchioaia
HOTARAREA nr. 13  din 30.04.2015 Incetare Mandat prin demisie consilier DIMITRIU Victor Florin
HOTARAREA nr. 14 din 30 aprilie 2015 ATRIBUIRE Denumiri strazi comuna 1 Decembrie
HOTARAREA nr. 15 din 30 aprilie 2015  Aprobare Situatii Financiare 2014  SC INTER PREST SRL
HOTARAREA nr. 16 din 30 aprilie 2015 INFIINTARE COMISIE Spec Inventar Dom Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 17 din 30.04.2015 Modif si COMPL Inventar Domeniul  Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 18  din 30 Aprilie 2015 VALIDARE  Mandat consilier supleant
HOTARAREA nr. 19 din 4 Mai 2015 PARTICIPARE – 1 Decembrie la GAL – PNDR 2014-2020, Măsura19, sub-măsura 19.1
HOTARAREA nr. 20 din 4 IUNIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 21 din 4 Iunie 2015 ASOCIERE cu CJI si Mun Bucuresti ADI Transport Metropolitan
HOTARAREA nr. 22  din 18.06.2015 – APROBARE Contractarea Împrumut 2015
HOTARAREA nr. 23 din 18 iunie 2015 Aprobare Indicatori Tehnico-economici-Blocuri locuinte
HOTARAREA nr. 24 din 18.06.2015 MAJORARE capital social SC ECOVOL SA
HOTARAREA nr. 24 din 18 iunie 2015  MAJORARA CAPITAL EURO APAVOL
HOTARAREA nr. 25  din 02.07.2015 Retragere Membrii ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 26 din 2 iulie 2015 Modif ACT si STATUT ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 27 din 2 iulie 2015 Prelungire Contract RATB
HOTARAREA nr. 28 din 02.07.2015 – Aprobare TARIFE spatii PIATA
HOTARAREA nr. 29 din 22.07.2015 RECTIFICARE BUGET  2015 Bug Imprumut Intern
HOTARAREA nr. 30 din 04.08_2015 APROBARE ORGANIGRAMA
HOTARAREA nr. 31 din 19.08.2015 RECTIFICARE BUGET 2 2015
HOTARAREA nr. 32 _  43 _ 30.09.2015
HOTARAREA nr. 44_29.10.2015 Validarea mandate consilieri supleanti UNPR
HOTARAREA nr. 45_29.10.2015 ITL 2016

HOTARAREA nr.48

 

2014

HCL nr. 2/21.01.2014, privind primirea unui nou membru si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Euro-Apa
HCL nr. 3/21.01.2014, privind aprobarea asocierii Consiliului local al comunei 1 Decembrie si Consiliul judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public „Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala din comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”
HCL nr. 4/11.02.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 5/11.02.2014, privind stabilirea taxei de salubritate pe raza administrativa a comunei 1 Decembrie
HCL nr. 6/11.02.2014, privind aprobarea cotizatiei pe anul2014 a comunei 1 Decembrie pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa
HCL nr. 7/25.02.2014, privind aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2014
HCL nr.8/25.02.2014, privind modificatea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 28/30.10.2013 privind aprobarea participarii alaturi de Consiliul Local Voluntari si Consilul Local Sinesti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A.
HCL nr. 9/27.03.2014, privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2014-2015
HCL nr. 10/27.03.2014, privind aprobarea includerii unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 11/27.03.2014, privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov cu proiectu privind „Extindere scoala generala in Comuna . 1 Decembrie, judetul Ilfov” in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, sesiunea de depunere de proiecte 12 martie-16mai 2014
HCL nr. 12/22.05.2014, privind alegerea Presedintelui de sedinta
HCL nr. 13/22.05.2014, privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului anual de executie a bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 14/22.05.2014, privind aproparea situatiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.R.L. intocmite pentru anul financiar 2013
HCL nr. 15/22.05.2014, privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 16/22.05.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 17/22.05.2014, privind aprobarea contractului de transport public de calatori desfasurat de RATB intre Municipiul Bucuresti si comuna 1 Decembrie pe linia de autobuz 471

HCL nr 1/09.01.2013 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare
HCL nr. 2/28.02.2013 privind Aprobarea organizării retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2013-2014 

 

2013


HCL nr. 4/28.02.2013 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 6.815.640 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
HCL nr. 5/28.02.2013 privind Finanţarea de către Comuna 1 Decembrie a cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performaţelor energetice a blocurilor de locuinţe corespunzătoare procentului de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari  
HCL nr. 6/14.03.2013  privind Alegerea Presedintelui de Sedinta
HCL nr. 8/09.04.2013 privind Aprobarea executiei bugetului local al Comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul I din anul 2013
HCL nr. 9/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului anual de executie a bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 10/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.RL. întocmite pentru anul financiar 2012
HCL nr. 11/30.04.2013 privind Aprobarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013
Nr. 12: 2013 HOTARARE nr. 12 din 30.04.2013 privind Aprobarea asocierii Comunei 1 Decembrie prin Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie cu judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov, in vederea accesarii fondurilor aferente Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicator (TIC) pentru Sectoarele Privat si Public, Domeniul Major de Interventie 2 – „Dezvoltarea si Cresterea Eficientei Serviciilor Publice Electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvemare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,” prin aplicarea cu proiectul „Imbunatatirea Calitatii Serviciilor Oferite Populatiei pentru Utilizarea Registrului Agricol”
HCL nr. 13/30.04.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna 1 Decembrie
HCL nr. 19/29.07.2013, privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, Judeţul Ilfov
HCL nr. 20/29.07.2013, privind revocarea H.C.L. nr. 27/30.09.2011 privind acceptarea donatiei şi preluarea în administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie a retelei de iluminat stradal situata in comuna 1 Decembrie sos. Bucuresti-Giurgiu, km. 18, nr. 264 de la SC Green City Construct SRL
HCL nr. 21/28.08.2013, privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional
HCL nr. 22/17.09.2013, pentru aprobarea retragerii comunei 1 Decembrie din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ ADIA-Ilfov”
HCL nr. 23/17.09.2013, privind asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO APA
HCL nr. 25/30.10.2013, pentru revocarea H.C.L. nr. 7/14.03.2013 privind aprobarea cumpărării unui teren in suprafaţă de 2346mp situat în intravilanul comunei 1 Decembrie
HCL nr. 26/30.10.2013, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 37/23.11.2012 cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL şi nr. 3/28.02.2013 privind aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice amplasate in complexul rezidenţial Green City
HCL nr. 27/30.10.2013, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014
HCL nr. 28/30.10.2013, privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local Sineşti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A
HCL nr. 30/30.10.2013, privind înfiinţarea unui cabinet de asistenţă medicală şcolară în cadrul Instituţiei de învăţământ – Şcoala Gimnazială nr. 1, situată în str. Şos. Giurgiului, nr. 220, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform Ordinului nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr. 32/11.11.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 33/04.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 34/19.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 35/23.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013

 

2012

HCL nr. 27/27.09.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinta HCL nr. 28/27.09.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 29/27.09.2012, privind numirea Consiliului de Administratie al Clubului PoliSportiv „F.C. 1 Decembrie”, aprobarea schimbarii sediului si aprobarea infiintarii sectiei de sah in cadrul clubului HCL nr. 30/27.09.2012, pentru modificarea Hotararii nr. 13/10.05.2012 HCL nr. 31/31.10.2012, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 HCL nr. 32/31.10.2012,  privind aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie in Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „ADIA-Ilfov” HCL nr. 33/31.10.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie intocmita pentru trimestrul III din anul 2012 HCL nr. 34/31.10.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 35/23.11.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 36/23.11.2012,  privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) pentru asigurareaimplementiirii StrategieiGuvemului de incluziunea ceta1enilor romani apartinand minoritatilor rome din comuna 1 Decembrie HCL nr. 37/23.11.2012, cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL HCL nr. 38/23.11.2012, privind aprobarea Regulamentului şi delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al comunei 1 Decembrie către SC Inter Prest 1 Decembrie SRL HCL nr. 39/21.12.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinţă HCL nr. 40/21.12.2012, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a unor mandate de consilier local HCL nr. 41/21.12.2012, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/27.08.2012 prin care a fost aprobată mandatarea executivului privind demararea procedurilor pentru achizitia unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice HCL nr. 42/21.12.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 HCL nr. 43/21.12.2012, privind însuşirea stemei comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov HCL nr. 44/28.12.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2013 HCL nr. 45/28.12.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul IV din anul 2012[