HCL nr. 27/27.09.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinta
HCL nr. 28/27.09.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 29/27.09.2012, privind numirea Consiliului de Administratie al Clubului PoliSportiv “F.C. 1 Decembrie”, aprobarea schimbarii sediului si aprobarea infiintarii sectiei de sah in cadrul clubului
HCL nr. 30/27.09.2012, pentru modificarea Hotararii nr. 13/10.05.2012
HCL nr. 31/31.10.2012, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013
HCL nr. 32/31.10.2012,  privind aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie in Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “ADIA-Ilfov”
HCL nr. 33/31.10.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie intocmita pentru trimestrul III din anul 2012
HCL nr. 34/31.10.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 35/23.11.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 36/23.11.2012,  privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) pentru asigurareaimplementiirii StrategieiGuvemului de incluziunea ceta1enilor romani apartinand minoritatilor rome din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 37/23.11.2012, cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL
HCL nr. 38/23.11.2012, privind aprobarea Regulamentului şi delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al comunei 1 Decembrie către SC Inter Prest 1 Decembrie SRL
HCL nr. 39/21.12.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinţă
HCL nr. 40/21.12.2012, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a unor mandate de consilier local
HCL nr. 41/21.12.2012, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/27.08.2012 prin care a fost aprobată mandatarea executivului privind demararea procedurilor pentru achizitia unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice
HCL nr. 42/21.12.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 43/21.12.2012, privind însuşirea stemei comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov
HCL nr. 44/28.12.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2013
HCL nr. 45/28.12.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul IV din anul 2012
HCL nr 1/09.01.2013 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare
HCL nr. 2/28.02.2013 privind Aprobarea organizării retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2013-2014 
HCL nr. 4/28.02.2013 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 6.815.640 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
HCL nr. 5/28.02.2013 privind Finanţarea de către Comuna 1 Decembrie a cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performaţelor energetice a blocurilor de locuinţe corespunzătoare procentului de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari  
HCL nr. 6/14.03.2013  privind Alegerea Presedintelui de Sedinta
HCL nr. 8/09.04.2013 privind Aprobarea executiei bugetului local al Comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul I din anul 2013
HCL nr. 9/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului anual de executie a bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 10/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.RL. întocmite pentru anul financiar 2012
HCL nr. 11/30.04.2013 privind Aprobarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013
Nr. 12: 2013 HOTARARE nr. 12 din 30.04.2013 privind Aprobarea asocierii Comunei 1 Decembrie prin Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie cu judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov, in vederea accesarii fondurilor aferente Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicator (TIC) pentru Sectoarele Privat si Public, Domeniul Major de Interventie 2 – “Dezvoltarea si Cresterea Eficientei Serviciilor Publice Electronice”, Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvemare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,” prin aplicarea cu proiectul “Imbunatatirea Calitatii Serviciilor Oferite Populatiei pentru Utilizarea Registrului Agricol”
HCL nr. 13/30.04.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna 1 Decembrie
HCL nr. 19/29.07.2013, privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, Judeţul Ilfov
HCL nr. 20/29.07.2013, privind revocarea H.C.L. nr. 27/30.09.2011 privind acceptarea donatiei şi preluarea în administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie a retelei de iluminat stradal situata in comuna 1 Decembrie sos. Bucuresti-Giurgiu, km. 18, nr. 264 de la SC Green City Construct SRL
HCL nr. 21/28.08.2013, privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional
HCL nr. 22/17.09.2013, pentru aprobarea retragerii comunei 1 Decembrie din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ ADIA-Ilfov”
HCL nr. 23/17.09.2013, privind asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO APA
HCL nr. 25/30.10.2013, pentru revocarea H.C.L. nr. 7/14.03.2013 privind aprobarea cumpărării unui teren in suprafaţă de 2346mp situat în intravilanul comunei 1 Decembrie
HCL nr. 26/30.10.2013, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 37/23.11.2012 cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL şi nr. 3/28.02.2013 privind aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice amplasate in complexul rezidenţial Green City
HCL nr. 27/30.10.2013, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014
HCL nr. 28/30.10.2013, privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local Sineşti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A
HCL nr. 30/30.10.2013, privind înfiinţarea unui cabinet de asistenţă medicală şcolară în cadrul Instituţiei de învăţământ – Şcoala Gimnazială nr. 1, situată în str. Şos. Giurgiului, nr. 220, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform Ordinului nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr. 32/11.11.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 33/04.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 34/19.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 35/23.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 2/21.01.2014, privind primirea unui nou membru si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Euro-Apa
HCL nr. 3/21.01.2014, privind aprobarea asocierii Consiliului local al comunei 1 Decembrie si Consiliul judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public “Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala din comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”
HCL nr. 4/11.02.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 5/11.02.2014, privind stabilirea taxei de salubritate pe raza administrativa a comunei 1 Decembrie
HCL nr. 6/11.02.2014, privind aprobarea cotizatiei pe anul2014 a comunei 1 Decembrie pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa
HCL nr. 7/25.02.2014, privind aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2014
HCL nr.8/25.02.2014, privind modificatea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 28/30.10.2013 privind aprobarea participarii alaturi de Consiliul Local Voluntari si Consilul Local Sinesti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A.
HCL nr. 9/27.03.2014, privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2014-2015
HCL nr. 10/27.03.2014, privind aprobarea includerii unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 11/27.03.2014, privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov cu proiectu privind “Extindere scoala generala in Comuna . 1 Decembrie, judetul Ilfov” in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, sesiunea de depunere de proiecte 12 martie-16mai 2014
HCL nr. 12/22.05.2014, privind alegerea Presedintelui de sedinta
HCL nr. 13/22.05.2014, privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului anual de executie a bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 14/22.05.2014, privind aproparea situatiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.R.L. intocmite pentru anul financiar 2013
HCL nr. 15/22.05.2014, privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 16/22.05.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 17/22.05.2014, privind aprobarea contractului de transport public de calatori desfasurat de RATB intre Municipiul Bucuresti si comuna 1 Decembrie pe linia de autobuz 471
HOTARAREA nr. 1 din 09.01.2015 APROBARE Utilizarea suma 69.266 lei
HOTARAREA nr. 2 din  26.02.2015 DEZMEMBRARE si trecere teren din  domeniul Public in domeniu privat
HOTARAREA nr. 3 din 26.02.2015 APROBARE BUGET Local 2015
HOTARAREA nr. 4 din 26.02.015 APROBARE BUGET INTER PREST 2015
HOTARAREA nr. 5 din 26.02.2015 -APROBARE structura scolara 2015 – 2016
HOTARAREA nr. 6 din 26 februarie 2015 APROBARE COTIZATIE ADI EURO-APA – 2015
HOTARAREA nr. 7 din 31 MARTIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 8 din 31 Martie 2015 APROBARE PLAN FP 2015
HOTARAREA nr. 9 din 31.03.2015 Aprobare CONT  Executie buget 2014 si Sit Fin 2014
HOTARAREA nr. 10 din 31.03.2015 MODIFICARE Art. 4  din HCL 1 Decembrie  2_26.02.2015
HOTARAREA nr. 11 din  31.03.2015 APROBARE Taxe Atestat Producator 2015
HOTARAREA nr. 12 din 31 martie 2015 AFILIERE 1 Decembrie la ADI – SALUBRITATE – Voluntari – Petrăchioaia
HOTARAREA nr. 13  din 30.04.2015 Incetare Mandat prin demisie consilier DIMITRIU Victor Florin
HOTARAREA nr. 14 din 30 aprilie 2015 ATRIBUIRE Denumiri strazi comuna 1 Decembrie
HOTARAREA nr. 15 din 30 aprilie 2015  Aprobare Situatii Financiare 2014  SC INTER PREST SRL
HOTARAREA nr. 16 din 30 aprilie 2015 INFIINTARE COMISIE Spec Inventar Dom Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 17 din 30.04.2015 Modif si COMPL Inventar Domeniul  Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 18  din 30 Aprilie 2015 VALIDARE  Mandat consilier supleant
HOTARAREA nr. 19 din 4 Mai 2015 PARTICIPARE – 1 Decembrie la GAL – PNDR 2014-2020, Măsura19, sub-măsura 19.1
HOTARAREA nr. 20 din 4 IUNIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 21 din 4 Iunie 2015 ASOCIERE cu CJI si Mun Bucuresti ADI Transport Metropolitan
HOTARAREA nr. 22  din 18.06.2015 – APROBARE Contractarea Împrumut 2015
HOTARAREA nr. 23 din 18 iunie 2015 Aprobare Indicatori Tehnico-economici-Blocuri locuinte
HOTARAREA nr. 24 din 18.06.2015 MAJORARE capital social SC ECOVOL SA
HOTARAREA nr. 24 din 18 iunie 2015  MAJORARA CAPITAL EURO APAVOL
HOTARAREA nr. 25  din 02.07.2015 Retragere Membrii ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 26 din 2 iulie 2015 Modif ACT si STATUT ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 27 din 2 iulie 2015 Prelungire Contract RATB
HOTARAREA nr. 28 din 02.07.2015 – Aprobare TARIFE spatii PIATA
HOTARAREA nr. 29 din 22.07.2015 RECTIFICARE BUGET  2015 Bug Imprumut Intern
HOTARAREA nr. 30 din 04.08_2015 APROBARE ORGANIGRAMA
HOTARAREA nr. 31 din 19.08.2015 RECTIFICARE BUGET 2 2015
HOTARAREA nr. 32 _  43 _ 30.09.2015
HOTARAREA nr. 44_29.10.2015 Validarea mandate consilieri supleanti UNPR
HOTARAREA nr. 45_29.10.2015 ITL 2016