Declaratii de avere 2023

DA Alecu Liliana Mirela

DA Anghelina Mihai

DA Baranga Florin

DA Barbu Dragos

DA Barbu Raluca Maria

DA Bria Gheorghita

DA Climescu Ciprian-Marian

DA Cristea Romeo Mihail

DA David Petre Marian

DA Dinca Nina Violeta

DA Dinu Costel

DA Dragne Sandica

DA Enache Carmen

DA Feraru Robert Florin

DA Gamonte Petre Eugen

DA Gheorghe Tantica

DA Hartac Camelia

DA Hategan Viorel Mihai

DA Ilie Viviana

DA Iuga Elena

DA Jilaveanu Cristian Daniel

DA Lulea Florentina Adina

DA Matei Aneta

DA Mitroi I. Lucia

DA Nastase Olimpia

DA Oana Adrian

DA Paraschiv Violeta Alina

DA Parau Vasile Anghel

DA Petre Gheorghe

DA Pilareasa Corina-Maria

DA Potcoveanu Florin Adrian

DA Radu Elena

DA Simoc Anda-Maria

DA Stan Ilie

DA Tanase Cristina Daniela

DA Tanase Fanica

DA Vasilescu Daniela

DA Vizitiu Petruta Adina

 

Declaratii de interese 2023

DI Alecu Liliana Mirela

DI Anghelina Mihai

DI Baranga Florin

DI Barbu Dragos

DI Barbu Raluca Maria

DI Bria Gheorghita

DI Climescu Ciprian-Marian

DI Cristea Romeo Mihail

DI David Petre Marian

DI Dinca Nina Violeta

DI Dinu Costel

DI Dragne Sandica

DI Enache Carmen

DI Feraru Robert Florin

DI Gamonte Petre Eugen

DI Gheorghe Tantica

DI Hartac Camelia

DI Hategan Viorel Mihai

DI Ilie Viviana

DI Iuga Elena

DI Jilaveanu Cristian Daniel

DI Lulea Florentina Adina

DI Matei Aneta

DI Mitroi I.Lucia

DI Nastase Olimpia

DI Oana Adrian

DI Paraschiv Violeta Alina

DI Parau Vasile Anghel

DI Petre Gheorghe

DI Pilareasa Corina-Maria

DI Potcoveanu Florin Adrian

DI Radu Elena

DI Simoc Anda-Maria

DI Stan Ilie

DI Tanase Cristina Daniela

DI Tanase Fanica

DI Vasilescu Daniela

DI Vizitiu Petruta Adina

 

Declaratii de avere 2022

DA Alecu Liliana Mirela

DA Anghelina Mihai

DA Baranga Florin

DA Barbu Dragos

DA Barbu Raluca Maria

DA Bria Gheorghita

DA Calin Ionica

DA Cristea Romeo Mihail

DA David Petre Marian

DA Dinca Nina Violeta

DA Dinu Costel

DA Enache Carmen

DA Feraru Robert Florin

DA Floreanu Marinel Bogdan

DA Gamonte Petre Eugen

DA Gheorghe Tantica

DA Hartac Camelia

DA Hategan Viorel Mihai

DA Ilie Florica

DA Ilie Viviana

DA Iuga Elena

DA Jilaveanu Cristian Daniel

DA Lulea Florentina Adina

DA Matei Aneta

DA Oana Adrian

DA Paraschiv Violeta Alina

DA Parau Vasile Anghel

DA Petre Gheorghe

DA Potcoveanu Florin Adrian

DA Radu Elena

DA Stan Ilie

DA Tanase Cristina Daniela

DA Tanase Fanica

DA Vizitiu Petruta Adina

 

Declaratii de interese 2022

DI Alecu Liliana Mirela

DI Anghelina Mihai

DI Baranga Florin

DI Barbu Dragos

DI Barbu Raluca Maria

DI Bria Gheorghita

DI Calin Ionica

DI Cristea Romeo Mihail

DI David Petre Marian

DI Dinca Nina Violeta

DI Dinu Costel

DI Enache Carmen

DI Feraru Robert Florin

DI Floreanu Marinel Bogdan

DI Gamonte Petre Eugen

DI Gheorghe Tantica

DI Hartac Camelia

DI Hategan Viorel Mihai

DI Ilie Florica

DI Ilie Viviana

DI Iuga Elena

DI Jilaveanu Cristian Daniel

DI Lulea Florentina Adina

DI Matei Aneta

DI Oana Adrian

DI Paraschiv Violeta Alina

DI Parau Vasile Anghel

DI Petre Gheorghe

DI Potcoveanu Florin Adrian

DI Radu Elena

DI Stan Ilie

DI Tanase Cristina Daniela

DI Tanase Fanica

DI Vizitiu Petruta Adina

 

 

Declaratii de avere 2022

DA Dinu Costel

DA Floreanu Bogdan

DA Ilie Florica

Declaratii de interese 2022

DI Dinu Costel

DI Floreanu Bogdan

DI Ilie Florica

Declaratii de avere 2021

DA Ilie Viviana

DA Alecu Liliana Mirela

DA Andone Camelia

DA Anghelina Mihai

DA Baranga Florin

DA Barbu Raluca Maria

DA Bria Gheorghita

DA Calin Ionica

DA Cristea Romeo Mihail

DA David Petre Marian

DA Dinca Nina Violeta

DA Enache Carmen

DA Feraru Robert Florin

DA Floreanu Marinel Bogdan

DA Gamonte Petre Eugen

DA Gheorghe Tantica

DA Hartac Camelia

DA Hategan Viorel Mihai

DA Ilie Florica

DA Iuga Elena

DA Jilaveanu Cristian Daniel

DA Lulea Florentina Adina

DA Matei Aneta

DA Oana Adrian

DA Paraschiv Violeta Alina

DA Parau Vasile Anghel

DA Petre Gheorghe

DA Potcoveanu Florin Adrian

DA Radu Elena

DA Stan Ilie

DA Tanase Cristina Daniela

DA Tanase Fanica

DA Vizitiu Petruta Adina

DA Zarafin Marin

Declaratii de interese 2021

DI Ilie Viviana

Declaratie de interese Blanaru Florica

Declaratie de interese Iliescu Minodora

Declaratie de interese Lulea Florentina

Declaratii de avere 2021

Declaratie de avere Blanaru Florica

Declaratie de avere Iliescu Minodora

Declaratie de avere Lulea Florentina

Declaratii de interese Noiembrie 2020

Declaratie de interese Alecu Liliana Mirela
Declaratie de interese Anghelina Mihai
Declaratie de interese Baranga Florin
Declaratie de interese Bria Gheorghita
Declaratie de interese Chivu Valentin
Declaratie de interese Cristea Romeo Mihail
Declaratie de interese Feraru Robert Florin
Declaratie de interese Floreanu Marinel Bogdan
Declaratie de interese Gamonte Petre Eugen
Declaratie de interese Hartac Camelia
Declaratie de interese Hategan Viorel Mihai
Declaratie de interese Ion Daniela
Declaratie de interese Iuga Elena
Declaratie de interese Jilaveanu Marian
Declaratie de interese Lulea Marian
Declaratie de interese Mihalache Costel
Declaratie de interese Mirsan Gherghina
Declaratie de interese Oana Adrian
Declaratie de interese Petre Gheorghe
Declaratie De interese Potcoveanu Florin Adrian
Declaratie de interese Radu Gheorghita
Declaratie de interese Savu Alexandru
Declaratie de interese Stan Ilie
Declaratie de interese Stemate Petre
Declaratie de interese Tanase Cristina Daniela
Declaratie de interese Voinea Constantin

Declaratii de avere Noiembrie 2020

Declaratie de avere Alecu Liliana Mirela
Declaratie de avere Anghelina Mihai
Declaratie de avere Baranga Florin
Declaratie de avere Bria Gheorghita
Declaratie de avere Chivu Valentin
Declaratie de avere Cristea Romeo Mihail
Declaratie de avere Feraru Robert Florin
Declaratie de avere Floreanu Marinel Bogdan
Declaratie de avere Gamonte Petre Eugen
Declaratie de avere Hartac Camelia
Declaratie de avere Hategan Viorel Mihai
Declaratie de avere Ion Daniela
Declaratie de avere Iuga Elena
Declaratie de avere Jilaveanu Marian
Declaratie de avere Lulea Marian
Declaratie de avere Mihalache Costel
Declaratie de avere Mirsan Gherghina
Declaratie de avere Oana Adrian
Declaratie de avere Petre Gheorghe
Declaratie de avere Potcoveanu Florin Adrian
Declaratie de avere Radu Gheorghita
Declaratie de avere Savu Alexandru
Declaratie de avere Stan Ilie
Declaratie de avere Stemate Petre
Declaratie de avere Tanase Cristina Daniela
Declaratie de avere Voinea Constantin

Declaratii de avere 2020

Declaratie de avere Andone Camelia
Declaratie de avere Barbu Raluca Maria
Declaratie de avere Blanaru Florica
Declaratie de avere Calin Ionica
Declaratie de avere Chivu Valentin
Declaratie de avere David Petre Marian
Declaratie de avere Dinca Nina Violeta
Declaratie de avere Enache Carmen
Declaratie de avere Floreanu Marinel Bogdan
Declaratie de avere Gheorghe Tantica
Declaratie de avere Hategan Viorel
Declaratie de avere Ilie Florica
Declaratie de avere Iliescu Minodora
Declaratie de avere Ion Daniela
Declaratie de avere Iuga Elena
Declaratie de avere Jilaveanu Cristian
Declaratie de avere Jilaveanu Marian
Declaratie de avere Lulea Marian
Declaratie de avere Matei Aneta
Declaratie de avere Mihalache Costel
Declaratie de avere Mirsan Gherghina
Declaratie de avere Oana Adrian
Declaratie de avere Paraschiv Alina
Declaratie de avere Parau Vasile Anghel
Declaratie de avere Petre Gheorghe
Declaratie de avere Radu Elena
Declaratie de avere Radu Gheorghita
Declaratie de avere Savu Alexandru
Declaratie de avere Stemate Petre
Declaratie de avere Tanase Fanica
Declaratie de avere Vizitiu Adina
Declaratie de avere Voinea Constantin
Declaratie de avere Zarafin Marin

Declaratii de interese 2020

Declaratie de interese Andone Camelia
Declaratie de interese Barbu Raluca Maria
Declaratie de interese Blanaru Florica
Declaratie de interese Calin Ionica
Declaratie de interese Chivu Valentin
Declaratie de interese David Petre Marian
Declaratie de interese Dinca Nina Violeta
Declaratie de interese Enache Carmen
Declaratie de interese Floreanu Marinel Bogdan
Declaratie de interese Gheorghe Tantica
Declaratie de interese Hategan Viorel
Declaratie de interese Ilie Florica
Declaratie de interese Iliescu Minodora
Declaratie de interese Ion Daniela
Declaratie de interese Iuga Elena
Declaratie de interese Jilaveanu Cristian
Declaratie de interese Jilaveanu Marian
Declaratie de interese Lulea Marian
Declaratie de interese Matei Aneta
Declaratie de interese Mihalache Costel
Declaratie de interese Mirsan Gherghina
Declaratie de interese Oana Adrian
Declaratie de interese Paraschiv Alina
Declaratie de interese Parau Vasile Anghel
Declaratie de interese Petre Gheorghe
Declaratie de interese Radu Elena
Declaratie de interese Radu Gheorghita
Declaratie de interese Savu Alexandru
Declaratie de interese Stemate Petre
Declaratie de interese Tanase Fanica
Declaratie de interese Vizitiu Adina
Declaratie de interese Voinea Constantin
Declaratie de interese Zarafin Marin

Declaratii de avere 2019

Declaratie de avere Andone Camelia
Declaratie de avere Barbu Raluca Maria
Declaratie de avere Blanaru Florica
Declaratie de avere Calin Ionica

Declaratie de avere Chivu Valentin
Declaratie de avere Cristea Romeo Mihail

Declaratie de avere David Petre Marian

Declaratie de avere Dinca Nina Violeta
Declaratie de avere Enache Carmen

Declaratie de avere Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie de avere Gheorghe Tantica

Declaratie de avere Hategan Viorel
Declaratie de avere Ilie Florica
Declaratie de avere Iliescu Minodora
Declaratie de avere Ion Daniela
Declaratie de avere Iuga Elena
Declaratie de avere Jilaveanu Cristian

Declaratie de avere Jilaveanu Marian

Declaratie de avere Lulea Marian
Declaratie de avere Matei Aneta
Declaratie de avere Mihalache Costel
Declaratie de avere Mirsan Gherghina
Declaratie de avere Oana Adrian
Declaratie de avere Opritescu Adina

Declaratie de avere Paraschiv Alina
Declaratie de avere Parau Vasile Anghel
Declaratie de avere Petre Gheorghe 

Declaratie de avere Radu Elena

Declaratie de avere Radu Gheorghita
Declaratie de avere Stemate Petre
Declaratie de avere Tanase Cristina
Declaratie de avere Tanase Fanica
Declaratie de avere Vlad Marian
Declaratie de avere Voinea Constantin
Declaratie de avere Zarafin Marin

Declaratii de interese 2019

Declaratie de interese Andone Camelia

Declaratie de interes Barbu Raluca Maria

Declaratie de interes Blanaru Florica

Declaratie de interes Calin Ionica

Declaratie de interes Chivu Valentin

Declaratie de interes Cristea Romeo Mihail

Declaratie de interes David Petre Marian

Declaratie de interes Dinca Nina Violeta

Declaratie de interes Enache Carmen

Declaratie de interes Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie de interes Gheorghe Tantica

Declaratie de interes Hategan Viorel

Declaratie de interes Ilie Florica

Declaratie de interes Iliescu Minodora

Declaratie de interes Ion Daniela

Declaratie de interes Iuga Elena

Declaratie de interes Jilaveanu Cristian

Declaratie de interes Jilaveanu Marian

Declaratie de interes Lulea Marian

Declaratie de interes Matei Aneta

Declaratie de interes Mihalache Costel

Declaratie de interes Mirsan Gherghina

Declaratie de interes Oana Adrian

Declaratie de interes Opritescu Adina

Declaratie de interes Paraschiv Alina

Declaratie de interes Parau Vasile Anghel

Declaratie de interes Petre Gheorghe

Declaratie de interes Radu Elena

Declaratie de interes Radu Gheorghita

Declaratie de interes Stemate Petre

Declaratie de interes Tanase Cristina

Declaratie de interes Tanase Fanica

Declaratie de interes Vlad Marian

Declaratie de interes Voinea Constantin

Declaratie de interes Zarafin Marin

Declaratii de interese 2018

Declaratie interese Andone Camelia
Declaratie interes Barbu Raluca Maria
Declaratie interes Blanaru Florica
Declaratie interes Calin Ionica
Declaratie interes Cristea Romeo Mihail
Declaratie interes Dinca Nina Violeta
Declaratie interes Enache Carmen
Declaratie interes Gheorghe Tantica
Declaratie interes Ilie Florica
Declaratie interes Iliescu Minodora
Declaratie interes Ion Daniela
Declaratie interes Iuga Elena
Declaratie interes Jilaveanu Cristian
Declaratie interes Matei Aneta
Declaratie interes Mihalache Costel
Declaratie interes Mirsan Gherghina
Declaratie interes Oana Adrian
Declaratie interes Opritescu Adina
Declaratie interes Parau Vasile Anghel
Declaratie interes Petre Gheorghe
Declaratie interes Stemate Petre
Declaratie interes Tanase Cristina
Declaratie interes Tanase Fanica
Declaratie interes Vlad Marian
Declaratie interes Voinea Constantin
Declaratie interes Zarafin Marin

 

Declaratii de interese 2018

Declaratie interese Andone Camelia
Declaratie interes Barbu Raluca Maria
Declaratie interes Blanaru Florica
Declaratie interes Calin Ionica
Declaratie interes Cristea Romeo Mihail
Declaratie interes Dinca Nina Violeta
Declaratie interes Enache Carmen
Declaratie interes Gheorghe Tantica
Declaratie interes Ilie Florica
Declaratie interes Iliescu Minodora
Declaratie interes Ion Daniela
Declaratie interes Iuga Elena
Declaratie interes Jilaveanu Cristian
Declaratie interes Matei Aneta
Declaratie interes Mihalache Costel
Declaratie interes Mirsan Gherghina
Declaratie interes Oana Adrian
Declaratie interes Opritescu Adina
Declaratie interes Parau Vasile Anghel
Declaratie interes Petre Gheorghe
Declaratie interes Stemate Petre
Declaratie interes Tanase Cristina
Declaratie interes Tanase Fanica
Declaratie interes Vlad Marian
Declaratie interes Voinea Constantin
Declaratie interes Zarafin Marin

Declaratii de avere 2018

Declaratie avere Andone Camelia
Declaratie avere Barbu Raluca Maria
Declaratie avere Blanaru Florica
Declaratie avere Calin Ionica
Declaratie avere Cristea Romeo Mihail
Declaratie avere Dinca Nina Violeta
Declaratie avere Enache Carmen
Declaratie avere Gheorghe Tantica
Declaratie avere Ilie Florica
Declaratie avere Iliescu Minodora
Declaratie avere Ion Daniela
Declaratie avere Iuga Elena
Declaratie avere Jilaveanu Cristian
Declaratie avere Matei Aneta
Declaratie avere Mihalache Costel
Declaratie avere Mirsan Gherghina
Declaratie avere Oana Adrian
Declaratie avere Opritescu Adina
Declaratie avere Parau Vasile Anghel
Declaratie avere Petre Gheorghe
Declaratie avere Stemate Petre
Declaratie avere Tanase Cristina
Declaratie avere Tanase Fanica
Declaratie avere Vlad Marian
Declaratie avere Voinea Constantin
Declaratie avere Zarafin Marin
 

Declaratii de interese 2017

Declaratie interes Andone Camelia
Declaratie interes Barbu Raluca Maria
Declaratie interes Blanaru Florica
Declaratie interes Calin Ionica
Declaratie interes Cristea Romeo Mihail
Declaratie interes Dinca Nina Violeta
Declaratie interes Enache Carmen
Declaratie interes Gheorghe Tantica
Declaratie interes Ilie Florica
Declaratie interes Iliescu Minodora
Declaratie interes Ion Daniela
Declaratie interes Iuga Elena
Declaratie interes Jilaveanu Cristian
Declaratie interes Matei Aneta
Declaratie interes Mihalache Costel
Declaratie interes Mirsan Gherghina
Declaratie interes Oana Adrian
Declaratie interes Opritescu Adina
Declaratie interes Parau Vasile Anghel
Declaratie interes Petre Gheorghe
Declaratie interes Stemate Petre
Declaratie interes Tanase Cristina
Declaratie interes Tanase Fanica
Declaratie interes Vlad Marian
Declaratie interes Voinea Constantin
Declaratie interes Zarafin Marin

Declaratii de avere 2017

Declaratie avere Andone Camelia
Declaratie avere Barbu Raluca Maria
Declaratie avere Blanaru Florica
Declaratie avere Calin Ionica
Declaratie avere Cristea Romeo Mihail
Declaratie avere Dinca Nina Violeta
Declaratie avere Enache Carmen
Declaratie avere Gheorghe Tantica
Declaratie avere Ilie Florica
Declaratie avere Iliescu Minodora
Declaratie avere Ion Daniela
Declaratie avere Iuga Elena
Declaratie avere Jilaveanu Cristian
Declaratie avere Matei Aneta
Declaratie avere Mihalache Costel
Declaratie avere Mirsan Gherghina
Declaratie avere Oana Adrian
Declaratie avere Opritescu Adina
Declaratie avere Parau Vasile Anghel
Declaratie avere Petre Gheorghe
Declaratie avere Stemate Petre
Declaratie avere Tanase Cristina
Declaratie avere Tanase Fanica
Declaratie avere Vlad Marian
Declaratie avere Voinea Constantin
Declaratie avere Zarafin Marin
 

Declaratii de interese 2015

Declaratie interese – Petre Gheorghe

Declaratie interese – Cristea Romeo Mihail

Declaratie interese – Atanasoaiei Ioan

Declaratie interese – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie interese – Ghencea Florica

Declaratie interese – Lazar Adrian

Declaratie interese – Oana Adrian

Declaratie interese – Oanta Emilian

Declaratie interese – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie interese – Stanus Ion

Declaratie interese – Stoean Dumitru

Declaratie interese – Tanase Cristina Daniela

Declaratie interese – Tanase Gheorghe

Declaratie interese -Vlad Marian

Declaratie interese – Zamfir Gheorghe

Declaratii de avere 2015

Declaratie avere – Petre Gheorghe

Declaratie avere – Cristea Romeo Mihail

Declaratie avere – Atanasoaiei Ioan

Declaratie avere – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie avere – Ghencea Florica

Declaratie avere – Lazar Adrian

Declaratie avere – Oana Adrian

Declaratie avere – Oanta Emilian

Declaratie avere – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie avere – Stanus Ion

Declaratie avere – Stoean Dumitru

Declaratie avere – Tanase Cristina Daniela

Declaratie avere – Tanase Gheorghe

Declaratie avere -Vlad Marian

Declaratie avere – Zamfir Gheorghe

Declaratii de interese 2014

Declaratie interese – Petre Gheorghe

Declaratie interese – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie interese – Ghencea Florica

Declaratie interese – Oana Adrian

Declaratie interese – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie interese – Stanus Ion

Declaratie interese – Stoean Dumitru

Declaratie interese – Tanase Cristina Daniela

Declaratie interese – Tanase Gheorghe

Declaratie interese -Vlad Marian

Declaratie interese – Cristea Romeo Mihail

Declaratie interese – Zamfir Gheorghe

Declaratii de avere 2014

Declaratie avere – Petre Gheorghe

Declaratie avere – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie avere – Ghencea Florica

Declaratie avere – Oana Adrian

Declaratie avere – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie avere – Stanus Ion

Declaratie avere – Stoean Dumitru

Declaratie avere – Tanase Cristina Daniela

Declaratie avere – Tanase Gheorghe

Declaratie avere -Vlad Marian

Declaratie avere – Cristea Romeo Mihail

Declaratie avere – Zamfir Gheorghe

Declaratii de avere 2013

Declaratie avere – Petre Gheorghe

Declaratie avere – Dimitriu Victor Florin

Declaratie avere – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie avere – Ghencea Florica

Declaratie avere – Oana Adrian

Declaratie avere – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie avere – Stanus Ion

Declaratie avere – Stoean Dumitru

Declaratie avere – Tanase Cristina Daniela

Declaratie avere – Tanase Gheorghe

Declaratie avere -Vlad Marian

Declaratie avere – Cristea Romeo Mihail

Declaratie avere – Zamfir Gheorghe

Declaratii de interese 2013

Declaratie interese – Petre Gheorghe

Declaratie interese – Dimitriu Victor Florin

Declaratie interese – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie interese – Ghencea Florica

Declaratie interese – Oana Adrian

Declaratie interese – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie interese – Stanus Ion

Declaratie interese – Stoean Dumitru

Declaratie interese – Tanase Cristina Daniela

Declaratie interese – Tanase Gheorghe

Declaratie interese -Vlad Marian

Declaratie interese – Cristea Romeo Mihail

Declaratie interese – Zamfir Gheorghe

Declaratii de avere 2012

Declaratie avere – Petre Gheorghe

Declaratie avere – Dimitriu Victor Florin

Declaratie avere – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie avere – Ghencea Florica

Declaratie avere – Oana Adrian

Declaratie avere – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie avere – Stanus Ion

Declaratie avere – Stoean Dumitru

Declaratie avere – Tanase Cristina Daniela

Declaratie avere – Tanase Gheorghe

Declaratie avere -Vlad Marian

Declaratie avere – Cristea Romeo Mihail

Declaratie avere – Zamfir Gheorghe

Declaratie avere – Radu Gheorghita

Declaratie avere – Stan Ilie

Declaratii de interese 2012

Declaratie interese – Petre Gheorghe

Declaratie interese – Dimitriu Victor Florin

Declaratie interese – Floreanu Marinel Bogdan

Declaratie interese – Ghencea Florica

Declaratie interese – Oana Adrian

Declaratie interese – Potcoveanu Florin Adrian

Declaratie interese – Stanus Ion

Declaratie interese – Stoean Dumitru

Declaratie interese – Tanase Cristina Daniela

Declaratie interese – Tanase Gheorghe

Declaratie interese -Vlad Marian

Declaratie interese – Cristea Romeo Mihail

Declaratie interese – Zamfir Gheorghe

Declaratie interese – Radu Gheorghita

Declaratie interese – Stan Ilie