2023

DISPOZIȚIA Nr. 185/ 21.09.2023  privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 28.09.2023

DISPOZIŢIA Nr. 176 din 05.09.2023 privind aprobarea virării de credite bugetare

DISPOZIȚIA Nr. 172/ 24.08.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 31.08.2023

DISPOZIȚIA nr.170/ 22.08.2023  privind constituirea comisiei de  concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu ocazia concursului de recrutare din data de 13.09.2023.

DISPOZIȚIA  Nr. 165 / 01.08.2023 privind  constituirea comisiei de recepție a serviciilor pentru obiectivul de  investiție ,, Sistem de supraveghere video – în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov”
din cadrul Proiectului nr. C10-I1.2-773 finanțat de Ministerul Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de coordonator de investiții pentru PNRR, Componenta 10-Fondul Local.

DISPOZIȚIA nr. 164 din 28.07.2023 privind delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei 1Decembrie, județul Ilfov ,cu privire la sesizarea deschiderii procedurii succesorale.

DISPOZIȚIA   Nr.162/ 18.07.2023 privind  constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor și de Soluționare a Contestațiilor  în cadrul procedurilor de achiziție din cadrul  proiectului POCU/483/4/1/128331
„Șanse pentru viitor – prin măsuri integrate” , ID 128331.

DISPOZIȚIA   Nr. 161 din 11.07.2023 privind delegarea atribuțiilor primarului către viceprimarul comunei  pe perioada efectuării concediului de odihnă

Dispozitia Nr. 155/ 30.06.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 12.07.2023

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 150/13.06.2023  privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară din data de 15.06.2023

DISPOZIȚIA Nr. 143 / 06.06.2023 privind desemnarea persoanelor de la nivelul unității administrative care să facă parte din  componența comisiilor de receptie la terminarea lucrărilor de construire /demolare
a imobilelor de pe teritoriul U.A.T. -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov având ca proprietari persoane fizice și juridice.

DISPOZIȚIA nr.141/30.05.2023 privind constituirea comisiei de  concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu ocazia concursului de recrutare din data de 29.06.2023

DISPOZIŢIA Nr. 140/29.05.2023 privind desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv propriu şi care va avea atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor
bugetare şi legale la nivelul U.A.T-Comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov.

DISPOZIȚIA nr. 138/ 19.05.2023   privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 30.05.2023

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 136 din 15.05.2023 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 02 Iunie 2023 de către toți salariații Primăriei Comunei 1 Decembrie.

Dispoziția nr.133/28.04.2023 privind nominalizarea echipei de  implementare proiecte europene finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Dispoziția nr. 132/28.04.2023 privind  acordarea majorării salariale a viceprimarului UAT  1 Decembrie urmare a implementării fondurilor europene

Dispoziția nr. 131/28.04.2023 privind  acordarea majorării salariale a primarului UAT  1 Decembrie urmare a implementării fondurilor europene

Dispozitia nr. 81/28.04.2023  privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru  desfăşurarea perioadei de stagiu a doamnei PILĂREASA CORINA-MARIA – Inspector, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Compartimentului Impozite, Taxe Locale și Executări Silite

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 79 din  27.04.2023 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu ocazia  concursului de recrutare din data de 30.05.2023.

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 76 din 24.04.2023 privind desemnarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale  ale secretarului general al comunei 1 Decembrie, pentru anul 2022.

DISPOZIŢIA Nr. 75/ 24.04.2023   privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară din data de 28.04.2023

DISPOZIŢIA nr.74/ 24.04.2023 privind stabilirea  indemnizației lunare a viceprimarului comunei 1Decembrie începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr.73/ 24.04.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a Primarului Comunei 1Decembrie începând cu luna aprilie 2023

Dispozitia nr. 69/ 03.04.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 11.04.2023

DISPOZIȚIA  Nr.58 din 01.03.2023 privind desemnarea persoanelor împuternicite pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale de pe raza U.A.T-Comuna 1Decembrie și  stabilirea modelului legitimațiilor de serviciu.

DISPOZIŢIA Nr. 33 din 27.02.2023 privind adoptarea Declarației de asumare a agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și aprobarea  Planului de integritate al Comunei 1 Decembrie pentru implementarea  Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025, desemnarea coordonatorului şi a persoanei responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate .

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 59/ 03.03.2023  privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie  în ședința ordinară din data de 13.03.2023

Referat Nr. 5370/08.02.2023 privind suplimentarea Proiectului Ordinii de zi a sedinței ordinare din data de 10.02.2023

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 23/02.02.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 10.02.2023

DISPOZIȚIA Nr.22 din 02.02.2023 privind desemnarea  persoanei responsabile cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

DISPOZIȚIA  Nr. 25/03.02.2023  privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară  din data de 06.02.2023

DISPOZIȚIA  nr. 10 /17.01.2023 privind constituirea unei comisii de  identificare, măsurare, inventariere și cartare a terenurilor definite ca spații verzi, precum și a culegerii informațiilor specifice privind speciile de arbori și vegetația existentă, cu determinarea indicilor cantitativi și calitativi,  în vederea întocmirii  Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul comunei 1Decembrie și a fișelor spațiilor verzi

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 6 din 17.01.2023 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 23 ianuarie 2023 de către toți salariații Primăriei Comunei 1 Decembrie

Dispoziția nr. 12/20.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 31.01.2023

DISPOZIŢIA nr. 5/13.01.2023 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin( U.L.S.) de la nivelul Primăriei comunei 1 Decembrie privind acţiunile de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului

2022

Dispozițiile Primarului Comunei 1Decembrie nr.14, nr.15, nr.16, nr.17, nr.19, nr.20, nr.21, nr.25, nr.28,nr.33, nr.34, nr.35,nr.36, nr.40, nr.41, nr.43, nr.46,nr.47, nr.53, nr.55, nr.56, nr.58, nr.67, nr.68, nr.69, nr.70 emise în anul 2022

Referatul nr. 18474/ 19.12.2022 privind suplimentarea Proiectului Ordinii de zi a sedinței din data de 21.12.2022

DISPOZITIA Nr. 190/13.12.2022 privind actualizarea  Comisiei Tehnice de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuințelor pentru romi construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Primăriei comunei 1 Decembrie

DISPOZITIA Nr. 189/13.12.2022  privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 21.12.2022

DISPOZIȚIA Nr. 187/12.12.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară  din data de 13.12.2022

Dispoziția nr. 182/21.11.2022   privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 29.11.2022

Dispozitia nr.177/18.11.2022 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 02 decembrie 2022 de către toți salariații Primăriei Comunei 1 Decembrie
Dispozitia nr. 174/14.11.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei 1Decembrie, județul Ilfov
DISPOZIŢIA Nr. 170 din 01.11.2022 privind majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022

Dispozitia Nr. 164/19.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrieîn ședința ordinară din data de 31.10.2022

Dispoziția Nr. 160/12.10.2022    privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară  din data de 13.10.2022

Dispoziția Nr. 159/05.10.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară  din data de 06.10.2022 (Proiect ordine de zi)

Dispozitia nr. 154/22.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie  în ședința ordinară din data de 30.09.2022

Dispozitia nr. 151/13.09.2022 privind desemnarea persoanelor de la nivelul unității administrative care să facă parte din  componența comisiilor de receptie la terminarea lucrărilor de construire /demolare a imobilelor de pe teritoriul U.A.T. -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov având ca proprietari persoane fizice și juridice

Dispozitia nr. 138/23.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 31.08.2022

Dispozitia nr. 123/19.07.2022 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL APARATULUI  DE  SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 1 DECEMBRIE ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA  CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE;

Dispozitia nr. 125/20.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 26.08.2022

Dispozitia nr. 124/19.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 22.08.2022

Dispozitia nr. 119/18.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 22.08.2022

Dispozitia nr. 120/19.07.2022 privind convocarea de indata a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie in sedinta extraordinara din data de 20.07.2022.

Dispozitia nr. 106/07.07.2022 privind stabilirea punctului de lucru fix pentru efectuarea recenzarii persoanelor in cadrul R.P.P.L. din Romania 2021 pe raza administrativ-teritoriala a comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov

Dispozitia nr. 105/06.07.2022 privind stabilirea persoanelor cu drept de semnatura la Trezoreria Judetului Ilfov pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea, si plata cheltuielilor din conturile deschise pe seama Clubului Polisportiv F.C. 1 Decembrie

Dispozitia nr. 99/27.06.2022 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar

Dispozitia nr. 95/23.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie la sedinta ordinara din 30.06.2022 (Documente asociate Link 1)

Dispozitia nr. 89/17.06.2022 privind constituirea Comisiei de constatare # evaluare a pagubelor si a pierderilor inregistrate de persoane fizice/asocieri fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si a celor produse de epizootii pe raza administrativ teritoriala a comunei 1 Decembrie

Dispozitia nr. 88/17.06.2022 privind desemnarea domnului PARAU VASILE ANGHEL – Referent clasa III, grad profesional Superior In cadrul Compartimentului Relatii Publice, Registratura-Secretariat, Arhiva ca si agent constatator cu privire la mainile abandonate pe raza Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov

Dispozitia nr. 87/16.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutare din data de 18.07.2022

Dispozitia nr. 82/08.06.2022 privind modificarea componentei Comisiei Locale 1 Decembrie pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor