Secretar General Comuna 1 Decembrie

 

Climescu Ciprian-Marian

secretar@primaria1decembrie.ro

(1) Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) participă în mod obligatoriu la sedinţele consiliului local,

b) coordonează compartimentele şi activitatile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,

c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,

d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,

e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal,

f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local,

h) asigură comunicarea catre auturităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de ceel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,

i) asigură aducerea la cunoştintă publică a hotărârilor şi dispozitiilor cu caracter normativ,

j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,

k) legalizează semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parţi şi confirmă autenticitate copiilor cu actele originale, în condiţiile legii,

(2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritaţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.

(3) Secretarul indeplineşte şi alte atributii prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.